Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Πότε απαιτείται η έκδοση άδειας από την Πολεοδομία για εργασίες ανακαίνισης-Τι έναι η "Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας -ΕΕΜΚ"?

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Πότε απαιτείται η έκδοση άδειας από την Πολεοδομία για εργασίες ανακαίνισης- Τι έναι η "Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας -ΕΕΜΚ"?

    Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα των αδειών δόμησης και της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, που έχουν δημιουργήσει απορίες και σύγχυση σε πολλούς ενδιαφερόμενους, για το πότε χρειάζεται άδεια δόμησης, σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας(ΕΕΜΚ) και σε ποιες δεν απαιτείται καμία άδεια.

     Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι για να γίνουν εργασίες ανακαίνισης και μικροεπισκευών όπως: καθαίρεση εσωτερικού τοίχου, μόνωση, επισκευή στέγης, μετατροπή παράθυρου σε μπαλκονόπορτα, κατασκευή απλής περίφραξης – περιτοίχισης κλπ, απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας, από την Πολεοδομία. Έτσι πολλές φορές πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα οι πολίτες, λόγο καταγγελίας «κακού» γείτονα, γιατί επισκεύασαν την σκεπή τους ή γιατί έχτισαν ένα τζάκι κλπ.

Τι είναι η άδεια μικρής κλίμακας;(Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας-ΕΕΜΚ)

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας, που αφορά όμως μικρού εύρους οικοδομικές εργασίες, με προϋπολογισμό έργου έως 25.000 ευρώ.

Για ποιες μικροεπισκευές – κι άλλες εργασίες απαιτείται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας;

 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.
 • Αγωγοί αερισμού, καπνοδόχοι, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων.
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης.
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.
 • Ανακατασκευή στέγης.
 • Λειτουργική συνένωση χώρων.
 • Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα.
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας απαιτούνται δύο ειδών δικαιολογητικά:
α) Γενικά Δικαιολογητικά τα οποία συνοδεύουν ανεξάρτητα του είδους των εργασιών το φάκελο σας και
β) τα Ειδικά Δικαιολογητικά τα οποία εξαρτώνται από το είδος των εργασιών που θέλετε να κάνετε.

Ποια είναι τα Γενικά Δικαιολογητικά;

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη.
β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (π.χ. Δασαρχείου, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ), όπου αυτές απαιτούνται.
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού.
δ) Βεβαίωση κτηματολογίου.
ε) Φωτογραφίες του ακινήτου.
στ) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
ζ) Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους.

Ποια είναι τα Ειδικά Δικαιολογητικά;

Τα ειδικά δικαιολογητικά κατατίθενται ανάλογα με την περίπτωση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα δικαιολογητικά για τρεις συνηθισμένες εργασίες:
Α) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με καθαίρεση εσωτερικών τοίχων
1) Βεβαίωση μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
2) Κάτοψη του χώρου.
3) Τεχνική έκθεση μηχανικού συνοδευόμενη από σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η καθαίρεση.
4) Σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
Β) Ανακατασκευής Στέγης
1) Βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της καθώς και ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτηρίου και της στέγης.
2) Κάτοψη, όψη και τομή.
3) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
4) Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
Γ) Κατασκευή Πέργκολας
1) Κάτοψη και όψη.
2) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, με την υπό κλίμακα, αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ).
3) Δήλωση του μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτηρίου.

Έχω αυθαιρεσίες στο κτίσμα. Μπορώ να βγάλω άδεια ή θα μου βρουν τις παρανομίες;

Όχι. Η άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί μόνο για κτήρια νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή αυτά που έχουν χτιστεί προ του έτους 1955 ή έχουν οικοδομική άδεια ή ήταν αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί/νομιμοποιηθεί.
Επίσης άδεια μικρής κλίμακας μπορούν να λάβουν και κτήρια που έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες στο κτήριο, τότε για να εκδοθεί η άδεια πρέπει πρώτα να γίνει νομιμοποίηση των αυθαιρέτων με βάση το Νόμο 4495/2017.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί μια άδεια;

Ο χρόνος έκδοσης της άδειας από την στιγμή που κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) ο πλήρης φάκελλος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένου και των εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών π.χ. Δασαρχείου, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται) είναι περίπου μία βδομάδα.

Χρειάζεται η μελέτη και η επίβλεψη μηχανικού;

Η έκδοση της άδειας γίνεται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου μηχανικού. Δεν είναι όμως υποχρεωτική η επίβλεψη των εργασιών από μηχανικό, εκτός κι αν για τις εργασίες απαιτείται η τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές). Σε αυτή την περίπτωση υποχρεωτικά από το νόμο απαιτείται η σύνταξη από το μηχανικό σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) καθώς και η επίβλεψη των εργασιών τοποθέτησης και αφαίρεσης τους από μηχανικό. Βέβαια και για άλλες περιπτώσεις εργασιών, όπως η καθαίρεση τοιχοποιίας ή η ανακατασκευή στέγης κ.λπ. καλό θα ήταν οι εργασίες να παρακολουθούνται από μηχανικό, προκειμένου να έχετε ένα ασφαλές και σωστό έργο.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος ποικίλει ανάλογα με το είδος της εργασίας που πρόκειται να υλοποιηθεί κι αυτό γιατί από το είδος των εργασιών εξαρτώνται και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.
Επομένως θα πρέπει πρώτα ο ενδιαφερόμενος να έρθει σε επικοινωνία με μηχανικό ο οποίος θα τον ενημερώσει για την εργασία που θα απαιτηθεί για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ότι απαιτείται να πληρώσει στο ΙΚΑ και τα οικοδομικά ένσημα που υπολογίζονται ανάλογα με τις εργασίες που θα γίνουν.

Παρέλειψα να βγάλω άδεια μικρής κλίμακας. Έχω πρόβλημα;

Ναι. Κινδυνεύετε με αυτόφωρη σύλληψη αν δεχτείτε καταγγελία ότι εκτελείτε έργα χωρίς άδεια ενώ ταυτόχρονα θα ενημερωθεί η Πολεοδομία και το ΙΚΑ και θα σας βεβαιώσουν πρόστιμα για την αυθαίρετη κατασκευή που εκτελείτε.
Γενικώς το ρίσκο που παίρνετε για να εκτελέσετε τις εργασίες χωρίς άδεια είναι μεγάλο εν συγκρίσει με το κόστος που απαιτείται για να εκδώσετε μια έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Για πόσο διάστημα διαρκεί η Άδεια Μικρής Κλίμακας;

Ισχύει για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6 μήνες.
==========================================================
 
**Δείτε και
 
=================================================================

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Νέος νόμος με βελτιώσεις στα παλιά και νέα αυθαίρετα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Νέος νόμος με βελτιώσεις στα παλιά και νέα αυθαίρετα
 
     Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 4546  (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2018, τεύχος Α΄) ο νόμος με τίτλο  «ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.
   Σ'αυτό περιλαμβάνονται νέες βελτιωμένες διατάξεις, τροποποιήσεις- συμπληρώσεις του Ν.4495/17,  για "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων". Συνοπτικά τις παραθέτουμε από αναδημοσίευση σχετικού άρθρου παρακάτω.
=======================================================================
     
       Από τις 12 Ιουνίου μπήκαν σε ισχύ νέες πολεοδομικές διατάξεις που συμπληρώνουν το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο της χώρας. Μάλιστα οι περισσότερες διατάξεις αφορούν εκπτώσεις και προσαυξήσεις σε πρόστιμα, τη δυνατότητα μεταβιβάσεων αυθαιρέτων, την διαγραφή προστίμων σε όσους οικειοθελώς κατεδαφίσουν τα αυθαίρετά τους και άλλες διατάξεις. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να προσελκύσει όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους.
 • Ποιες νέες διατάξεις διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις
 1. Επιτρέπεται πλέον η σύνταξη συμβολαίου ακινήτων με αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στο νόμο αυθαιρέτων και έχει πληρωθεί το πρόστιμο ή έχει καταβληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του προστίμου.
 2. Μπορούν να μεταβιβάζονται ακίνητα στα οποία υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται όμως τα στοιχεία κάλυψης, δόμησης, ύψους και όγκου του κτιρίου και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού
 3. Εργασίες που θα έπρεπε να εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας
 4. Εργασίες ή κατασκευές κατά παράβαση διατάξεων του Κτιριοδομικού κανονισμού
 5. Εργασίες και κατασκευές της που αφορούν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (π.χ. μείωση φύτευσης ακαλύπτου χώρου, αλλαγή στις διαστάσεις των εξωστών κλπ)
Προσοχή ! Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση όταν έχει γίνει αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου.
 • Για τη σύσταση ή τροποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών
Στα συμβόλαια που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών (π.χ. διαμερισμάτων), προσαρτώνται αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, καθώς και των κατόψεων της αυτοτελούς ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν τις 8.9.1983 και για τις οποίες βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η απώλεια του φακέλου της οικοδομικής άδειας, είναι δυνατή η προσάρτηση των αντιγράφων των σχεδίων ως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών.
 
 • Για τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν σε προηγούμενους νόμους και δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία.
Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο νέο νόμο. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα.
 • Απαγορεύεται η τακτοποίηση ετοιμόρροπων κτιρίων
Δεν τακτοποιούνται τα χαρακτηρισμένα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις «Περί επικινδύνων οικοδομών».
 • Αυθαίρετα μετά τις 28/07/2011
Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση του, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου που κατασκευάστηκε μετά τις 28/07/2011, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης.
Οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων που έχουν καταγραφεί από την Πολεοδομία με εκθέσεις αυτοψίας που έχουν συνταχθεί μετά τις 28.7.2011, οφείλουν να προβούν σε κατεδάφιση μέχρι τις 31.12.2018, μετά από έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών. Μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής των ανείσπρακτων προστίμων και αναστολή ποινικών διώξεων.
 • Τι ισχύει για τις πρόχειρες κατασκευές
Για πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές, που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και άλλες ευαίσθητες περιοχές, εφαρμόζεται μόνο μία φορά η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης και καταβολής προστίμου 500 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής (επανάληψης της αυθαιρεσίας) επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.
 • Αυθαίρετα πριν από το έτος 1975
Εκτός από την κατοικία, δηλώνονται πλέον ως αυθαίρετες κατασκευές και άλλες χρήσεις κτιρίων, που υφίστανται πριν από το έτος 1975 (π.χ. τουριστικά καταλύματα, γραφεία, καταστήματα, βιοτεχνικά κτίρια κλπ), καταβάλλοντας μόνο το παράβολο των 250 ευρώ.
 • Αποθήκη έως 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μέτρα
Αποθήκη ή αποθήκες συνολικού εμβαδού 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μέτρα, τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
 • Νομιμοποιούνται οριστικά και εξαιρούνται της κατεδάφισης
Τακτοποιούνται οριστικά και εξαιρούνται πλέον από την κατεδάφιση τα αυθαίρετα μεσαίας κατηγορίας, δηλαδή αυτά που δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% την κάλυψη και δόμηση και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το προβλεπόμενο ύψος και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα 1.000 τ.μ. κτιρίου συνολικά, τα 1.000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις. Σημειωτέων ότι αυτή η κατηγορία αυθαιρέτων τακτοποιούνταν με τους προηγούμενους νόμους μόνο για 30 χρόνια.
 • Τι προστίθεται για τις εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες
Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ή σε κτίσμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων.
Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος.
 • Για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες
1) Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η τακτοποίηση αυθαιρέτων, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής ή β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής.
2) Μετά την υπαγωγή του αυθαιρέτου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο προϋποθέσεις με στοιχεία α και β, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 • Μείωση προστίμων στα υπόγεια, χώρους στάθμευσης κ.λπ.
Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,50 για τα υπόγεια, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ.
 • Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
 Το πρόστιμο μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :
 1. κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 8.10.2018,
 2. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.10.2018 έως τις 8.4.2019,
 3. κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.
3) Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:
 1. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.4.2019 έως τις 8.10.2019,
 2. κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά τις 9.10.2019,
 3. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.
 • Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
Οι Μακροχρόνιοι Άνεργοι και τα άτομα που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καταβάλλουν παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και εκατόν πενήντα (150) τ.μ.
 • Αυθαίρετα σε Στάσιμους Οικισμούς
Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που ευρίσκονται εντός στάσιμων οικισμών, με την προϋπόθεση ότι οι στάσιμοι οικισμοί ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2000 μ. από τη θάλασσα ή από χιονοδρομικά κέντρα και εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν συντελεσθεί μετά το έτος 1983, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή του αναλογούντος παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, μειωμένου κατά 30%.
Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
===============================================
Πηγή:b2green.gr

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΤΕΕ Δυτ Μακεδονίας:Επίσκεψη στα Εργοτάξια του TAP περιοχής Καστοριάς 12-6-2018


ΤΕΕ Δυτ Μακεδονίας:Επίσκεψη στα Εργοτάξια του TAP περιοχής Καστοριάς 12-6-2018

      Ο Αγωγός TAP έχει μπεί στη ζωή και  της περιοχής Καστοριάς και παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη της διαδρομής του.Για καλύτερη ενημέρωση των Μηχανικών της περιοχής σε τεχνικά θέματα υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου,το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτ Μακεδονίας οργάνωσε  επισκέψεις στα εργοτάξια του TAP στην Καστοριά.
     Στην Ενημερωτική επίσκεψη στις 12-6-2018 στα εργοτάξια του TAP στις περιοχές Κρεπενή-Κορησός-Λιθιά,είχαμε την ευκαιρία ενημέρωσης από τον υπεύθυνο επικοινωνίας Δυτ.Μακεδονίας Μιχ.Γκοσλιόπουλο Μηχγο Μηχ και τον Δντή Κατασκευής TAP(Construction Manager) Σωτ Λάππα Πολ Μηχ.
       Είδαμε και την τεχνική "Οριζόντιας Διάτρησης" για το πέρασμα του αγωγού σε θέσεις κάτω από την ΕΟ.Καστοριάς-Αμυνταίου.
      Στην ενημέρωση μάλιστα αναφέρθηκε η εφαρμογή της μεθόδου για το πέρασμα του αγωγού κάτω από τον Αξιό σε μήκος 1.882μ,πράγμα που αποτελεί ένα παγκόσμια κλάσης τεχνικό επίτευγμα.


(...**Βλ.από την Σελίδα του TAP-Λεπτομ κ Αρθρο με Φωτογραφίες  Video Εργασιών Αξιού ...ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
    
     Αξιοσημείωτες οι λεπτομέρειες μεθόδων κατασκευής και τα αυστηρά Μέτρα Ασφάλειας στα Εργοτάξια που εποπτεύονται από τους Υπεύθυνους Τεχνικούς Ασφαλείας.
  Σημειώνεται ότι όλη η διαδρομή του αγωγού  TAP θα έχει μήκος 878 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., Αλβανία 215 χλμ., Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει ο TAP θα είναι τα 1.800 μέτρα στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 820 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
       Εχει μια μέση πρόοδο 70-72% συνολικά και  δεν έχει σημειωθεί κανένα εργοταξιακό ατύχημα,ενώ παράλληλα έχει επιδειχθεί ειδική φροντίδα στα ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αρχαιολογικών ερευνών και ειδικών ανταποδοτικών παροχών στις τοπικές κοινωνίες.
     Ανάδοχος κατασκευής του TAP(για Κεντρική-Δυτ.Μακεδονία μέχρι Ελληνο-Αλαβανικά σύνορα) είναι το σχήμα-Κξία  (Bonatti-J&P/Avax)/*Ιταλική-Ελληνική Εταιρεία) 
     Υπενθυμίζεται ότι ο TAP αποζημίωσε  τους ιδιοκτήτες γηπέδων για "δουλεία διόδου",η ζώνη εργασιών αποδίδεται αποκατεστημένη εδαφολογικά για αροτριαίες καλλιέργειες(δεν επιτρέπονται βαθύριζες δενδροκαλλιέργειες),πολεοδομικά δεν επιτρέπεται η δόμηση σε Ζώνη 20μ +20μ, εκατέρωθεν του αγωγού,στην περιοχή μας υπάρχει πρόβλεψη για αναμονή σύνδεσης δικτύου διανομής στην περιοχή Ποριάς,αλλά το όποιο δίκτυο διανομής αερίου δεν είναι αρμοδιότητα του TAP αλλά κυβερνητική ευθύνη.
===================================================================

Αναδημοσιεύουμε από την Σελίδα του ΤΕΕ Τμήμα Δυτ.Μακεδονίας  για την Επίσκεψη 12-6-2018
 
 
    Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΔΜ ενημερωτική- επιμορφωτική επίσκεψη στα εργοτάξια κατασκευής του αγωγού TAP στο Δήμο Καστοριάς, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών του για μεγάλα κατασκευαστικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κατασκευαστικό και συγχρόνως διαχειριστικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.

    Μηχανικοί-μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ(**Σημ από Κοζάνη-Γρεβενά-Καστοριά), αφού έλαβαν την υποχρεωτική εκπαίδευση ασφαλείας για επισκέπτες, παρακολούθησαν αναλυτική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση από εξειδικευμένο προσωπικό του TAP των σταδίων κατασκευής του έργου, των διαφόρων μεθόδων κατασκευής, την πρόοδο αποπεράτωσης του αγωγού στο νομό Καστοριάς.
       Κατόπιν και αφού προμηθεύτηκαν τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό (Μέτρα Ατομικής Προστασίας) ξεναγήθηκαν σε εργοτάξια του αγωγού:
• σε «αυλή» συγκέντρωσης σωληνώσεων,
• σε υπό κατασκευή βαλβιδοστάσιο, ενός από τα 23 κατά μήκος του αγωγού, όπου και επεξηγήθηκε ο ρόλος του στη φάση λειτουργίας του αγωγού,
• σε σημείο διασταύρωσης του αγωγού με επαρχιακό οδικό άξονα(**Σημ.ΕΟ Καστοριάς-Αμυνταίου), όπου και αναλύθηκε η φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος κατασκευής της οριζόντιας κατευθυντήριας διάτρησης (Direct Pipe)
     To TEE/TΔΜ ευχαριστεί τα στελέχη του TAP για την υποδειγματικά άρτια οργάνωση της επίσκεψης, για τη φιλοξενία και την ενημέρωση των μελών του τμήματος.

===============================================================
Πηγή:tdm.tee.gr
================================================================
**Δείτε Περισσότερα για τον TAP στην Σελίδα του....ΚΛΙΚ ΕΔΩ
===============================================================*** Για Ζητήματα "Τεχνικών Ασφάλειας" κ "Ασφάλειας& Υγιεινής Εργασίας" Δείτε στην Σελίδα του Γραφείου μας

με ...ΚΛΙΚ ΕΔΩ
=========================================
 

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

AKINHTA:Δείτε πόσο μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα - πίνακες, συγκρίσεις

AKINHTA:Δείτε πόσο μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα - πίνακες, συγκρίσεις

      Ανακοινώθηκαν τελικά οι νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων.Ως γνωστόν έχουν επίπτωση σε μια σειρά φορολογικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες.Στο Ιστολόγιό μας αναφερόμαστε τακτικά σε συναφή ζητήματα αφού το γραφείο μας παρέχει  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων.Ετσι αναδημοσιεύουμε σχετικό άρθρο παρακάτω για ενημέρωση των ιδιοκτητών Ακινήτων.

** Σημ.Μόνο για τον ΕΝΦΙΑ του 2018 θα ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Για τις υπόλοιπες φορολογίες(φόροι μεταβίβασης δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.) φέτος θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι παλαιές αντικειμενικές τιμές Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό διευκρίνησε η υφυπουργός Οικονομικών,Κατερίνα Παπανάτσιου, σε δηλώσεις της στον ραδιοφωνικόσταθμό «Στο Κόκκινο». Η κ. Παπανάτσιου υπογράμμισε ότι «μέχρι το τέλοςτου 2018 δεν θα γίνει εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών για τους υπόλοιπους φόρους η εφαρμογή είναι μόνο για τον ΕΝΦΙΑ. Σε άλλες περιπτώσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2019»(βλ.Ενημ Δελτ ΤΕΕ).
========================================================================
     Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις νέες αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα, καθώς και πόσο έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις παλιές.
     Οι νέες αντικειμενικές αξίες είναι αυξημένες σε 3.792 περιοχές από ένα σύνολο 10.216 περιοχών, ενώ σε 4.302 περιοχές παρέμειναν σταθερές, και σε 2.122 είναι μειωμένες.

 

Κερδισμένοι και χαμένοι των νέων αντικειμενικών αξιών: Δείτε εδώ πού αυξάνονται και πού μειώνονται περισσότερο

** Δείτε όλες τις νέες αντικειμενικές αξίες κάνοντας κλικ στο σχετικό έγγραφο: **ΦΕΚ Β' 2192/12.6.2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2018.pdf


Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας επίσης ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων που αντιστοιχεί περίπου στο 93% του συνόλου θα πληρώσει λιγότερα, τα ίδια ή “λίγο παραπάνω” (από 1 έως 50 ευρώ περισσότερα) σε σχέση με πέρσι. Ήτοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση:
 • Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των φυσικών προσώπων.
 • Αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%.
 • «Ελάχιστη αύξηση» από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.
 • Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ, θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
 • Μόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από 200 ευρώ.
 • Σημείωση: Οι τιμές που δημοσιεύονται είναι η κατώτερη και η ανώτερη, τόσο για τις ισχύουσες όσο και για τις νέες.
========================================================
Πηγή:Money-money.gr κ Ενημ Δελτ ΤΕΕ

   Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

   ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:Τι ισχύει για τις Οριζόντιες Ιδιοκτησίες; Οδηγός για κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους!

   ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:Τι ισχύει για τις Οριζόντιες Ιδιοκτησίες; Οδηγός για κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους!      
          Με αφορμή το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ Κατ'Οίκον",διαπιστώσαμε ότι στο Εντυπο Ε9 τα Διαμερίσματα στις Πολυκατοικίες πρέπει να δηλώνονται με το καθαρό τους Εμβαδό,χωρίς τα κοινόχρηστα.Χρήσιμο λοιπόν είναι κάθε ιδιοκτήτης να κάνει ένα επανέλεγχο για να αποφύγει άσκοπες επιβαρύνσεις στο ακίνητό του από Φόρους,Τέλη,ΕΝΦΙΑ κλπ.Σημειώνεται ότι οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά στο taxisnet και μάλιστα αναδρομικά και να υπάρξουν συμψηφισμοί με τυχόν μεγαλύτερα καταβληθέντα ποσά,σε συνεργασία με τον Μηχανικό και τον Λογιστή.
          Βέβαια επειδή είναι γνωστό ότι σπανίως μια οικοδομή ολοκληρώθηκε με πιστή εφαρμογή των Σχεδίων της Οικοδομικής Αδείας,καλό είναι οι ιδιοκτήτες να συνεργαστούν με τον Μηχανικό τους και να κάνουν ένα "Ελεγχο Πολεοδομικής Νομιμότητας" και αν χρειάζεται "Τακτοποίηση Αυθαιρέτων" για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων αν χρειαστεί να κάνουν κάποια δικαιοπραξία(μεταβίβαση,πώληση,ανακαίνιση,ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ,Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων κλπ).
        Πολλά τα προβλήματα των πολυκατοικιών,με τις επι μέρους ιδιοκτησίες,τα κοινόχρηστα,την διαχείρισή τους κλπ,σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση με τις δαπάνες θέρμανσης αλλά και οι νόμοι Αυθαιρέτων μετά το 2011.
       Ενημερωτικά παραθέτουμε παρακάτω ένα χρήσιμο άρθρο για θέματα Ακινήτων-Πολυκατοικιών,Κοινοχρήστων κλπ...Το άρθρο παρακάτω.....
   ========================================================

      Η έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας(*διαμέρισμα,κατάστημα κλπ) ορίζεται από διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δημιουργούνται επί ενός ακινήτου αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας). Όμως υπάρχουν υποχρεώσεις και περιορισμοί στις οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου, κυρίως όσον αφορά κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, που πολλές φορές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαφωνιών και προστριβών στις πολυκατοικίες.
   • Ποια είναι κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγματα στην πολυκατοικία;
        Σε μια πολυκατοικία κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι είναι: ο ακάλυπτος χώρος, οι εξωτερικοί τοίχοι, οι μαντρότοιχοι, οι σκάλες,, η ταράτσα (δώμα) κατά την ακάλυπτη επιφάνειά της, οι διάδρομοι που οδηγούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι γενικές εγκαταστάσεις για το νερό και τοηλεκτρικό ρεύμα, το σύστημα ύδρευσης, φωτισμού και θέρμανσης, οι αγωγοί σύνδεσης των αποχετεύσεων με τοαποχετευτικό δίκτυο της πόλης ή τον βόθρο, τα εξωτερικά επιχρίσματα και γενικά η εξωτερική όψη της πολυκατοικίας με τακουφώματα προς τους δρόμους και προς τις γειτονικέςιδιοκτησίες, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους.
   • Τι ισχύει με τις θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή;
       Η πιλοτή της πολυκατοικίας ακόμα και για παλαιές πολυκατοικίες είναι κοινόχρηστη και κοινόκτητη, δηλαδή ανήκει σε όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας και δεν προσφέρεται για ιδιοκτησίες. Μπορούν όμως να καθορίζονται συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης για αποκλειστική χρήση των ιδιοκτητών. Όμως και στη περίπτωση αυτή, ένας ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να μισθώσει ή να πωλήσει την χρήση της στάθμευσης σε κάποιον που δεν έχει ιδιοκτησία στην ίδια οικοδομή. Οι θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή και γενικά στους ανοιχτούς χώρους της πολυκατοικίας δεν μπορούν να περιτοιχιθούν ή να μετατραπούν σε χώρους άλλης χρήσης π.χ. αποθήκης.
   • Επιτρέπεται τον ακάλυπτο να τον κάνω χώρο στάθμευσης;
        Καταρχήν ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου προορίζεται κυρίως για φύτευση, πλην όμως σήμερα σε πολλές πολυκατοικίες ο ακάλυπτος χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων καλύπτοντας όλη την πρασιά. Ο ακάλυπτος όμως του οικοπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων µη στεγασμένος (υπαίθριος) ή µε ελαφρά κατασκευή, σε ένα όμως ποσοστό της επιφάνειας του οικοπέδου και εκτός του υποχρεωτικού χώρου φύτευσης, που αντιστοιχεί στα 2/3 του οικοπέδου.
   • Τι ισχύει για την ταράτσα της πολυκατοικίας;
       Το δώμα είναι κοινόκτητο και κοινόχρηστο πράγμα και ανήκει σε όλους τους ενοίκους σαν ιδιοκτησία. Μπορεί όμως το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης να έχει παραχωρηθεί σε ένα ή ορισμένους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, όχι όμως η κυριότητα.
   • Επιτρέπεται να φτιάξω τζάκι και να βάλω την καμινάδα στον τοίχο της οικοδομής;
      Επιτρέπεται η κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας με τεχνική έκθεση μηχανικού που τεκμηριώνει ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και επίσης έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση της καμινάδας.
   • Χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας για να βάλω ηλιακό θερμοσίφωνα στην ταράτσα;
      Όχι. Δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων. Προσοχή όμως, γιατί μπορεί να απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
   • Για να έχω αυτόνομη θέρμανση με Φυσικό Αέριο, θέλω απόφαση Γενικής Συνέλευσης;
       Όχι δεν απαιτείται πλέον έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών, προκειμένου να αυτονομηθεί με φυσικό αέριο μια ιδιοκτησία.
   • Κατάστημα στο ισόγειο της πολυκατοικίας γκρέμισε τον τοίχο και έφτιαξε τζαμαρίες. Επιτρέπεται;
      Επιτρέπονται οι επεμβάσεις στις όψεις των κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν απαγορεύονται από άλλες ειδικές διατάξεις. Προσοχή όμως, εκδίδεται Άδεια Μικρής Κλίμακας και απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών.
   • Ο ιδιοκτήτης δύο γειτονικών διαμερισμάτων τα συνένωσε και κατήργησε και τον κοινόχρηστο διάδρομο. Επιτρέπεται;
       Ο ιδιοκτήτης δύο ή και περισσότερων γειτονικών στον ίδιο όροφοοριζοντίων ιδιοκτησιών, ή και ιδιοκτησιών που βρίσκονται η μία πάνω από τηνάλλη, δικαιούται να τις χρησιμοποιεί ενιαία ή και να τις ενώνει, μετά από Άδεια δόμησης. Όμως δεν μπορεί να καταργήσει τους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών και τροποποίηση του συμβολαίου σύστασης της πολυκατοικίας
   • Πολλοί νέοι ιδιοκτήτες παλιών διαμερισμάτων προβαίνουν σε καθαιρέσεις τοίχων. Επιτρέπεται; Πώς θα ξέρω ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στατικής επάρκειας στο κτίριο;
       Ο κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορεί και δικαιούται να μεταρρυθμίζειεσωτερικά στην ιδιοκτησία του κατά την κρίση του, και υπό τον όρο ότι ταέργα αυτά δεν θα παραβαίνουν διατάξεις Οικοδομικού Κανονισμού, δεν θα θίγουν κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, εγκαταστάσεις και πράγματα, τουςεξωτερικούς τοίχους της ιδιοκτησίας του, την από σιδηρομπετόν κατασκευήτης ιδιοκτησίας του και του όλου κτιρίου και κάθε γενικά στατικό στοιχείο τηςοικοδομής, ως και την ασφάλεια, την αντοχή και τη στερεότητα τηςοικοδομής. Για τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις όμως, εκδίδεται Άδεια Μικρής Κλίμακας, με δήλωση του μηχανικού ότι οι εργασίες δεν θίγουν τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται θίγουν τη στατικότητα του κτιρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολεοδομία, προκειμένου οι μηχανικοί της υπηρεσίας να διαπιστώσουν αν οι εργασίες επιφέρουν αλλαγές στη στατική μελέτη του κτιρίου.
   • Θέλω να βάλω εξωτερική θερμομόνωση και να αναβαθμίσω ενεργειακά το διαμέρισμα, και δεν μου δίνει η Πολεοδομία Άδεια Μικρής Κλίμακας. Γιατί;
       Επιτρέπεται η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις, με Άδεια Μικρής Κλίμακας, αλλά πρέπει για την έκδοσή της να καταθέσετε στην Πολεοδομία δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου.
   • Επιτρέπεται να γίνονται τουριστικά καταλύματα τα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες;
      Ναι ο ιδιοκτήτης μπορεί πλέον, να προβαίνει ελεύθερα και για βραχυχρόνιο διάστημα, στην αστική μίσθωση του ακινήτου του. Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα και για περιορισμένη μίσθωση μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, με τρόπο όμως, ώστε να αποτρέπεται η κατ’ επάγγελμα άσκηση τουριστικής δραστηριότητας. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα.
   Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
    ........./22-05-2018  - Πηγή: taxydromos.gr
   -----------------------------------------------------------------------------------
   Πηγή:michanikos-online.gr

   Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ:Τι ισχύει στην περίπτωση ίδρυσης καταστήματος με τη διαδικασία της «γνωστοποίησης»

   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ:.....                 Τι ισχύει στην περίπτωση ίδρυσης καταστήματος με τη διαδικασία της «γνωστοποίησης»
      Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τις "Αδειες Λειτουργίας Καταστήματος".Μπορεί να φαίνεται αρχικά ως απλοποίηση η διαδικασία της ¨"Γνωστοποίησης" αλλά εγκυμονεί κινδύνους,αν δεν ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα και οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.Γι αυτό αναδημοσιεύουμε παρακάτω σχετικό άρθρο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
   =================================================================
        Μεγάλη αύξηση, που αγγίζει το 60%, παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι η νέα διαδικασία της «γνωστοποίησης», που ακολουθείται αντί της παλιάς Άδειας Λειτουργίας του Καταστήματος έχει μειώσει τη γραφειοκρατία.
        Η διαδικασία της γνωστοποίησης, συνέβαλε στην απλοποίηση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων μαζικής εστίασης. Ταυτόχρονα όμως, ταυτόχρονα επέφεραν αύξηση στην ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του αρμόδιου ειδικού μηχανικού, που συντάσσει τις μελέτες και το φάκελο της γνωστοποίησης.
        Σήμερα 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών δείχνουν ότι πάνω από το 80% των νέων καταστημάτων δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Για αυτό πριν την μίσθωση ενός ακινήτου για την λειτουργία καταστήματος, είναι απαραίτητοι ορισμένοι προέλεγχοι από τον μηχανικό σχετικά με τις χρήσεις γης του ακινήτου, την πολεοδομική νομιμότητα, την τήρηση του Κτηριοδομικού Κανονισμού και Πυρασφαλείας και τη διαρρύθμιση του χώρου, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

   Ποιες επιχειρήσεις αφορά η γνωστοποίηση;

   1) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
   Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής (εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καφετερίες, μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες).
   2) Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών
   Παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.
   3) Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως: Κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo.
   4) Άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα, κινηματογράφοι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές.

   Προσοχή:

   Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.

   Πως γίνεται η διαδικασία της γνωστοποίησης;

   Η διαδικασία γίνεται σε δύο φάσεις:
   Α΄ ΦΑΣΗ: Βεβαίωση Ίδρυσης
   Πριν την γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει βεβαίωση από τον Δήμο (προέγκριση χωροθέτησης) ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.
   Για να γίνει αυτό κατατίθεται φάκελος στον Δήμο με τα παρακάτω έγγραφα:
   • Σχετική αίτηση με εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλλει άλλο πρόσωπο.
   • Απόσπασμα χάρτη (π.χ. από το σχέδιο πόλης, από το google maps) που να φαίνεται η θέση του καταστήματος.
   • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, που υπάρχει το μαγαζί.
   Στην συνεχεία ο Δήμος διερευνόντας τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο προσκομίζουμε και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
   Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ήμερων από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε (5) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση.

   Προσοχή:

   Η βεβαίωση ίδρυσης δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα.
   B’ ΦΑΣΗ: Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος
   Αφού η επιχείρηση λάβει την βεβαίωση ίδρυσης, εντός 3 μηνών (δίνεται η δυνατότητα παράτασης 2 μηνών), η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να κάνει ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην σελίδα: https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html.
   Ως κωδικοί εισόδου χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxisNet της επιχείρησης. H επιχείρηση οφείλει να δηλώσει ηλεκτρονικά τα πλήρη στοιχεία, όπως π.χ. ΚΑΔ, εμβαδό, πλήθος τραπεζιών καθισμάτων, διαγράμματα ροής, οικοδομικές άδειες, χρήση κοινοχρήστου χώρου, μουσική, πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ., ενώ τα σχετικά έγγραφα θα βρίσκονται σε φάκελο εντός του καταστήματος. Με την οριστική υποβολή της γνωστοποίησης λαμβάνει μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης και η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί.

   Πότε μπορώ να κάνω γνωστοποίηση;

   Για να δηλώσετε ηλεκτρονικά την γνωστοποίηση της επιχείρησης απαιτούνται:
   α) να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του χώρου με τον εξοπλισμό του και
   β) να συνταχθεί και να ολοκληρωθεί ο φάκελος της γνωστοποίησης με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

   Ποια έγγραφα και αρχεία πρέπει να τηρούνται στο κατάστημα;

   α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης
   β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας. Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).
   γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση και εφόσον απαιτείται.
   δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική, θα υπάρχει φάκελος από το μηχανικό, με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.
   ε) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικός υπευθύνου του καταστήματος.
   στ) Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στον δήμο.
   ζ) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
   η) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
   θ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον απαιτείται.
   ι) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

   Ποιος ελέγχει τα έγγραφα για να δει αν είναι νόμιμη η λειτουργία της επιχείρησης;

   Ο κάθε δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή ελλείψεις στην τεκμηρίωση και τα αρχεία τήρησης τότε και ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης θα υπάρξει είτε σύσταση προς συμμόρφωση, είτε επιβολή προστίμου, είτε ακόμα ανάκληση αδείας και σφράγιση του καταστήματος.

   Τι πρέπει να προσέξω για να νοικιάσω ένα χώρο για κατάστημα και να μην έχω προβλήματα στη συνέχεια;

   Όταν βρείτε ένα χώρο που σας αρέσει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, για να ελέγξει αν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα στο συγκεκριμένο μαγαζί η επιχείρησή σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν “βγαίνει” η άδεια, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε και καθυστερήσετε για πολλούς μήνες.
   Ο μηχανικός θα εξετάσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του καταστήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διότι κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C.), που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει το κατάστημα (δυναμικότητα).Άρα, βεβαιωνόσαστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.
   Επίσης ο μηχανικός θα κάνει και τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου, αφού κάθε οίκημα που στεγάζεται επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού.
   Ο μηχανικός θα συγκεντρώσει όλα τα αντίγραφα και σχετικά σχέδια της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και θα διαπιστώσει εάν απαιτούνται:
   Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή / Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού
   baklatsi@yahoo.gr
   ==============================================================
   Πηγή:kataskevesktirion.gr
   =============================================================
   =====================================================================
   ** Το γραφείο μας μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά και να αναλάβει την διαδικασία Αδειοδότησης για την επιχείρησή σας.

   *** Επικοινωνείστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
   =======================================================
   ===============================================================
   ****Δείτε Σχετικά:
   -*Διαδικασία Γνωστοποίησης: Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.........ΚΛΙΚ ΕΔΩ
    
   **ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ..........
   =======================================

   Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

   ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 28-4-2018-Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

   ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 28-4-2018-Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

         «Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον»« Η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότητα είναι αγαθά ανεκτίμητα, που πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους που προκύπτουν από αμέλεια ή οικονομία. »
   ===================================================================
   ***Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας
   =========================================================
        Στον αγώνα αναζήτησης επαγγελματικού αντικειμένου,εργαζόμενοι και επαγγελματίες,αλλά και εργοδότες αναζητώντας εξοικονόμηση κόστους,ή συντόμευση χρόνου,κάποιες φορές, ξεχνούν τα παραπάνω και αμελούν για τα ζητήματα ασφαλείας στην εργασία, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται ή και να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
       Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας που έχει καθιερωθεί η 28η-Απριλίου δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο παρακάτω,που αξίζει να διαβάσουν όλοι,εργαζόμενοι,επαγγελματίες και εργοδότες.Τα νούμερα είναι τρομακτικά.......
   ==========================================================
       
        Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
        Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ:
   • 2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.
   • Σε 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.
   • 440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από άσβεστο).
   • Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα, 6.000 κάθε ημέρα.
   • Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
       Συμπέρασμα: Η Εργασία σκοτώνει πιο πολλούς ανθρώπους απ' ότι οι Πόλεμοι.
    
        Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, έλκει την καταγωγή της από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Εργατών, που εορτάζεται την ίδια ημερομηνία από το 1984.
        Η πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικαλιστικό σωματείο των δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά, οι οποίοι καθιέρωσαν την 28η Απριλίου ως Μέρα Μνήμης Εργατών (Worker's Memorial Day), για να τιμήσουν τους νεκρούς των εργατικών ατυχημάτων. Η 28η Απριλίου επελέγη συμβολικά, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1914 ψηφίσθηκε από την Καναδική Βουλή ο νόμος για την αποζημίωση των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα.
       Σύντομα ο εορτασμός υιοθετήθηκε από τα συνδικάτα των ΗΠΑ και στη συνέχεια από τη Διεθνή Ένωση Ελεύθερων Συνδικάτων, με το σύνθημα «Να θυμάσαι τους πεθαμένους, να μάχεσαι για τους ζωντανούς». Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Οργανισμός του ΟΗΕ) υιοθέτησε με τη σειρά της την   Ημέρα αυτή και από το 2001 την καθιέρωσε ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», προκειμένου να διευρύνει το περιεχόμενό της με την ιδέα της αειφόρου εργασίας. 
   ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

   =================================================Πηγή:sansimera.gr
   ===================================================================
       **Για Θέματα  ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /Υπηρεσίες Τεχν Ασφαλείας:
    
   • -Δείτε στο Ιστολόγιo του Γραφείου μας   ΚΛΙΚ ΕΔΩ
   • -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ με το Γραφείο μας ΚΛΙΚ ΕΔΩ
   ====================================================================