Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Νέος ΓΟΚ ή ΝΟΚ:Φιλοδοξία με επίκεντρο το περιβάλλον

Νέος ΓΟΚ ή ΝΟΚ:Φιλοδοξία με επίκεντρο το περιβάλλον

Μια συνοπτική ενημέρωση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
Σε ισχύ βρίσκεται ο Nέος Οικοδομικός Κανονισμός (N.O.K.) που έχει στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της δόμησης «πράσινων» κτιρίων.

       Aπό τις 4 Ιουλίου 2012 τέθηκε σε ισχύ ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ο οποίος ψηφίστηκε τον Απρίλιο μέσω του νόμου 4067/2012. Ο κανονισμός αυτός θα αντικαταστήσει αυτόν του 1985 και είναι προσανατολισμένος στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος. Σκοπός του είναι τόσο η διευκρίνιση κάποιων ασαφειών του παλαιότερου κανονισμού με την εισαγωγή νέων ορισμών, όσο και η ενσωμάτωση νέων υλικών, συστημάτων, τεχνολογιών, αλλά και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, με απώτερο σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε νέου κτιρίου. Επιπλέον, ο νέος οικοδομικός κανονισμός προσανατολίζεται στην αύξηση των χώρων πρασίνου και κατά συνέπεια, στη βελτίωση του μικροκλίματος στις αστικές περιοχές. Σε γενικές γραμμές, δίνει κίνητρα για εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα καινούργια κτίρια. Έτσι, όσοι προσανατολίζονται στην κατασκευή νεόδμητης κατοικίας, καλό θα είναι να εντάξουν διάφορες πράσινες εφαρμογές, αφού τα οικονομικά οφέλη είναι πολλαπλά σε βάθος χρόνου.
 
Τα κύρια σημεία του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Τα βασικά σημεία και στόχοι του νέου κανονισμού μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

1. Απόδοση μεγαλύτερης επιφάνειας ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις κορεσμένες αστικές περιοχές, τόσο με μείωση της κάλυψης από 70% σε 60% για όλα τα κτίρια, αλλά και με την απαίτηση περαιτέρω μείωσης σε ειδικές περιπτώσεις.

2. Κίνητρα για τη διατήρηση ή τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής (συνενώσεις) και τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου. Έτσι, προβλέπει την αναλογική αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιπτώσεις απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων κτιρίων, μείωσης της κάλυψης ή και απόδοσης μέρους της επιφάνειας του οικοπέδου σε κοινή χρήση.

3. Δυνατότητα παρεκκλίσεων ύψους, θέσης κτιρίου, κάλυψης και χρήσεων γης, με ταυτόχρονη διατήρηση του ισχύοντος μέγιστου συντελεστή δόμησης.

4. Προωθείται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, καθώς δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Δεν προσμετρούνται, επίσης, τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, ώστε να επιτυγχάνεται ο καταλληλότερος σχεδιασμός τους. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τα συστήματα εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας, ανακύκλωσης και επεξεργασία νερού κ.λπ.

5. Εισάγεται νέος ορισμός ημιυπαίθριου χώρου που προσμετρά στη δόμηση. Έτσι, επιτρέπεται υπό όρους η δημιουργία παταριών, προσβάσιμων χώρων κάτω από τη στέγη και υπογείων που εξυπηρετούν με τη χρήση τους χώρους της ανωδομής.

6. Η τροποποίηση του ανάγλυφου του φυσικού εδάφους με διαμορφώσεις επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση φυσικής απορροής ομβρίων.

Τα κτίρια εντάσσονται αρμονικά στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους του οικοπέδου και η οροφή του υπογείου δεν μπορεί να βρίσκεται σε στάθμη μεγαλύτερη του +1,20 από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, σε αντίθεση με το +1,5 του παλαιού κανονισμού.

7. Θεσμοθετούνται τα υπόσκαφα κτίρια με κίνητρο τη μειωμένη προσμέτρηση δόμησης και κάλυψης της επιφάνειάς τους στα συνολικά επιτρεπόμενα μεγέθη, τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και τα φυτεμένα δώματα με κίνητρο την απλούστευση της διαδικασίας, αλλά και με το κίνητρο του αυξημένου ύψους του κτιρίου.

8. Απαγόρευση κατάτμησης των κτιριακών όγκων κατοικιών εκτός σχεδίου.
 
Ποια κίνητρα δίνονται

Όπως προαναφέραμε, ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, μια σειρά από κίνητρα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Τα συγκεκριμένα κίνητρα σχετίζονται με αύξηση του συντελεστή δόμησης, κάλυψης, όγκου και ύψους των κτιρίων. Ειδικότερα, προβλέπονται:
 
Για τον συντελεστή όγκου

Ως συντελεστής κατʼ όγκο εκμετάλλευσης ορίζεται από τον κανονισμό ο αριθμός ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει το συνολικό επιτρεπόμενο όγκο του κτιρίου σε κυβικά μέτρα πάνω από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του εδάφους. Για την υποστήριξη του βιοκλιματικού σχεδιασμού και την υποστήριξη της αρχιτεκτονικής ελευθερίας αυξάνεται ο συντελεστής όγκου, ενώ δεν μετρούνται σε αυτόν πλέον οι ανοιχτοί όγκοι που ορίζονται από το εξωτερικό ανάγλυφο και οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν στον παθητικό δροσισμό, στον αερισμό και στο φωτισμό των χώρων του κτιρίου.
 
Για τον συντελεστή δόμησης

Συντελεστής δόμησης είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου δίνει τη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης. Ο συντελεστής αυτός διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ενώ για εκτός σχεδίου δόμηση καθορίζεται από τη χρήση του κτίσματος. Σύμφωνα με το νέο οικοδομικό κανονισμό, προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή αυτού σε περίπτωση Περιβαλλοντικής δόμησης. Συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες αλλαγές παρέχονται κίνητρα αυξημένου συντελεστή δόμησης κατά 8-35% υπό όρους σε περιπτώσεις:

1. Δημιουργία κτιρίου πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Ειδική αναφορά, με το άρθρο 25, γίνεται και για τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, τα κτίρια δηλαδή που έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση. Σε αυτά τα κτίρια, η μικρή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του συνίσταται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανόμενης της παραγόμενης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου (περιλαμβάνονται όλες οι εφαρμογές που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας).

Συγκεκριμένα, εάν ένα κτίριο κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη σε ανώτερη ενεργειακά κατηγορία, τότε δίδεται εκ του νόμου κίνητρο αύξησης κατά 5% στον συντελεστή δόμησης. Ιδιαίτερα αν το κτίριο έχει εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, τότε ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται κατά 10%. Τα κτίρια αυτά πρέπει να παρουσιάζουν ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης μικρότερη από 10kWh ανά τετραγωνικό μέτρο κάθε χρόνο. Αυτή η απόδοση θα πιστοποιείται, τόσο μέσω μελέτης με χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, όσο και με χρήση άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών. Ο έλεγχος της απόδοσης των κτιρίων αυτών θα γίνεται πριν την κατασκευή του κτιρίου, μέσω της μελέτης, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, για τον έλεγχο της εφαρμογής της κατατιθέμενης μελέτης, αλλά και περιοδικά μετά την κατασκευή του κτιρίου, οπού και θα υποβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις μη υλοποίησης της μελέτης.

Για τη δημιουργία ενός τέτοιου κτιρίου ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται, τόσο στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση διάφορων τεχνικών (π.χ. παθητικά ηλιακά συστήματα) και υλικών (π.χ. μονώσεις).

2. Κατασκευή φυτεμένου δώματος

Όσον αφορά στην κατασκευή φυτεμένου δώματος, με τον νέο κανονισμό εισάγεται ο ορισμός των φυτεμένων επιφανειών ως οι διαστρωμένες δομημένες επιφάνειες που έχουν φυσικό ή εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση ή υδάτινες επιφάνειες σε συνδυασμό μεταξύ τους (οι επιφάνειες που είναι καλυμμένες με φύτευση) Από τον κανονισμό διευκολύνεται η κατασκευή τους, τόσο σε νέα, όσο και σε υφιστάμενα κτίρια, ενώ προσδιορίζονται και τα κριτήρια και οι διαδικασίες.

3. Συνενώσεις οικοπέδων

Για την περίπτωση που το οικόπεδο στο οποίο θα δομηθεί το κτίριο προέρχεται από τη συνένωση οικοπέδων, προβλέπεται από το νέο κανονισμό αύξηση του συντελεστή δόμησης. Σκοπός αυτού του μέτρου είναι η ανάπτυξη συνεκτικών και λειτουργικών κτιριακών όγκων και η δημιουργία έργων μεγαλύτερης κλίμακας.

4. Περιορισμός της κάλυψης

Σε περιπτώσεις μικρότερης κάλυψης του οικοπέδου από αυτή που προβλέπεται από τη νομοθεσία και απόδοσης επιφανειών σε κοινή χρήση, ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται περαιτέρω.
 
5. Χρήση μονώσεων και εξωτερικών τοίχων μεγάλου πάχους από φυσικά υλικά, διπλά ενεργειακά κελύφη.

Σε αυτή την περίπτωση, ο όγκος των στοιχείων αυτών δεν προσμετρά ούτε στο συντελεστή όγκου ούτε και στο συντελεστή δόμησης.
 
Σχετικά με την κάλυψη

Το ποσοστό κάλυψης ενός οικοπέδου ορίζεται από το λόγο της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. Με τo νέο κανονισμό για την υποστήριξη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, στην μέγιστη επιφάνεια δεν προσμετρούνται οι εκτάσεις των χώρων που συμβάλλουν στον παθητικό δροσισμό, τη σκίαση και το φυσικό αερισμό.
 
Τι αλλάζει στον συντελεστή ύψους

Σε σύγκριση με τον παλαιότερο κανονισμό, στο νέο επιτρέπεται η αύξηση του ύψους κάθε ορόφου κατά 0,25 μέτρα με σκοπό την υποστήριξη του φυσικού εξαερισμού και φωτισμού των εσωτερικών χώρων. Επιπλέον, ανάλογα με το συντελεστή δόμησης, ορίζεται και το μέγιστο ύψος του κτιρίου, ενώ τον ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1 μέτρο στην περίπτωση φυτεμένου δώματος και κατά 0,40 μέτρα για την περίπτωση φυτεμένης στέγης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη με τον παλαιό και με τον νέο κανονισμό, για διάφορους συντελεστές δόμησης.

Οι αλλαγές με μια ματιά

• Προωθούνται μέτρα δημιουργίας μεγαλύτερων χώρων πρασίνου στις κορεσμένες περιοχές
• Θεσπίζονται κίνητρα για περιπτώσεις απόσυρσης παλαιών κτιρίων
• Ενισχύεται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και διάφορες άλλες ʽπράσινεςʼ εφαρμογές στα κτίρια. Για παράδειγμα υπάρχουν περιπτώσεις που παρέχονται κίνητρα αύξησης του συντελεστή δόμησης από 8% έως 35%.

Πηγή: http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/92638.asp

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΕΕ:Ανοικτή Επιστολή προς Πρωθυπουργό και Πολιτικούς Αρχηγούς

ΤΕΕ:Ανοικτή Επιστολή προς Πρωθυπουργό και Πολιτικούς Αρχηγούς

Για τη σημερινή τραγική κατάσταση των Μηχανικών και του Τεχνικού Κόσμου σε όλο το φάσμα της εργασιακής τους ενασχόλησης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σε ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Α. Τσίπρα και τους πολιτικούς αρχηγούς Ε. Βενιζέλο, Π. Καμμένο Φ. Κουβέλη και Α. Παπαρήγα.

Μεταξύ των άλλων στην επιστολή σημειώνονται:

-Τα ιδιωτικά έργα έχουν μηδενισθεί, τα δημόσια έργα από το ΠΔΕ φαντάζουν όνειρο και το ΕΣΠΑ στέκει αναπορρόφητο, χωρίς επανασχεδιασμό και προτεραιότητα σε ένα ιεραρχημένο σχέδιο δημοσίων υποδομών με τις δημόσιες Υπηρεσίες διαλυμένες και υποστελεχωμένες.
-Η λέξη "ανάπτυξη" έχει μείνει μόνο στον τίτλο του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ οι περισπούδαστες διαρθρωτικές αλλαγές στα λόγια, ως άλλοθι για την περαιτέρω περικοπή κοινωνικών παροχών, μισθών, συντάξεων και υφεσιακής πολιτικής. Σε αυτό το κλίμα, οι Μηχανικοί συνεχίζουμε να γινόμαστε αποδέκτες μιας καθημερινής παράνοιας οριζόντιων και άδικων μέτρων σε όλους τους τομείς.
-Η τραγική κατάσταση των Μηχανικών δεν πτοεί βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών, να συνεχίζει απτόητο πολιτικές ανάλγητες και σίγουρες για την αποτυχία τους, "κοροϊδεύοντας" την Τρόικα και εξοντώνοντας την Κοινωνία.

-Μάθαμε για την κατάργηση του αφορολόγητου στους ελεύθερους επαγγελματίες.
-Γνωρίζετε ότι το υπό κατάργηση όριο αφορολογήτου των 5.000,00 ευρώ είναι ίσο με τις ασφαλιστικές εισφορές μας;
-Γνωρίζετε ότι το εκπληκτικό Υπουργείο Οικονομικών αποδέχεται ως δαπάνη το 10% αυτών τω εισφορών?

Αυτή η παρανοϊκή πολιτική έχει ήδη πετύχει τον σκοπό της:
- μας εξαθλίωσε, μας ξενιτεύει, μας περιθωριοποιεί.
- Τα δήθεν επιχειρήματα της ανταγωνιστικότητας απέτυχαν στην πράξη. Η μόνη επιτυχής "ανταγωνιστικότητα" είναι η εξαγωγή επιστημόνων σε χαμηλές τιμές στο εξωτερικό.........................

...Το πλήρες κείμενο...ΚΛΙΚ ΕΔΩ

****Καλά τα λέει το ΤΕΕ,αλλά δεν φαίνεται " ευήκοον ούς"....

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ:Εναλλακτικός τρόπος Θέρμανσης-Ψύξης

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ:Εναλλακτικός τρόπος Θέρμανσης-Ψύξης

Η γεωθερμία σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων!
Η μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης μιας κατοικίας αποτελεί, πλέον, ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο καθένας μας.


H κατάργηση των συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ) και η εδραίωση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, διαμορφώνουν την “πράσινη” συμπεριφορά του κτιρίου. Παρακάτω, εξετάσαμε την αντικατάσταση ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης – ψύξης, με ένα γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού, το οποίο θέτει ως βασικούς στόχους την ενεργειακή αλλά και τη χρηματική εξοικονόμηση κατά τη λειτουργία του. Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων, είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων οι οποίοι πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά. Η σωστή διαστασιολόγηση ενός γεωθερμικού συστήματος θεωρείται ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας ορθής λειτουργίας και εξοικονόμησης. Η γνώση των θερμικών ιδιοτήτων του εδάφους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό υπολογισμό του γεωσυλλέκτη και την αποφυγή της υπερδιαστασιολόγησης του συστήματος, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους επένδυσης. Επίσης γίνεται στόχος η εξάλειψη της υποδιαστασιολόγησης του εγκαθιστάμενου συστήματος, η οποία ευθύνεται για τυχόν αστοχίες και διακυμάνσεις του συντελεστή απόδοσης, εφόσον αυτός εξαρτάται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας ανακυκλοφορίας του νερού στο γεωσυλλέκτη.

Πόσο στοιχίζει η λειτουργία του

Υπάρχει δυνατότητα να παρουσιαστεί με πρακτικό τρόπο το κόστος λειτουργίας ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού σε σύγκριση με το κόστος λειτουργίας ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης και ψύξης, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται ωριαία αλλά και ετησίως κατά τη λειτουργία των συστημάτων αυτών. Το παρακάτω παράδειγμα αφορά σε μια κατοικία με εμβαδόν κλιματιζόμενου χώρου εκατό τετραγωνικών μέτρων (100τμ.) η οποία βρίσκεται στην Αθήνα και διαθέτει μέτρια μόνωση. Για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων υπολογισμών έχουν ληφθεί υπʼ όψη κάποιες σταθερές παράμετροι, ήτοι το κόστος αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης το οποίο κυμαίνεται στα 1,07 ευρώ/λίτρο, η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου η οποία είναι 10.250 Kcal/Kgr, ενώ η πυκνότητα του είναι 0,83 Kgr/λίτρο. O συντελεστής απόδοσης του καυστήρα του λέβητα είναι 90%. Το κόστος της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0,13 ευρώ ανά κιλοβατώρα για ολόκληρη τη 2μηνη κατανάλωση. Λαμβάνεται υπόψη ότι, ένα κτίριο στην Αθήνα, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος χρειάζεται να λειτουργήσει τη θέρμανση του περί τις 1.228 ώρες σε ένα έτος και την ψύξη του περί τις 2.836 ώρες αντίστοιχα. Εμπειρικά υπολογίζεται ότι, η απαίτηση για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης σε μια κατοικία του μεγέθους αυτού, ανέρχεται σε θερμική ισχύ περί τα 15 kW. Προχωράμε λοιπόν στην εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού στη συγκεκριμένη κατοικία.

Υπολογίζουμε τις παραμέτρους λειτουργίας του γεωθερμικού συστήματος, και λαμβάνουμε υπόψη ότι θα λειτουργεί με συντελεστή απόδοσης περί το 4. Έτσι, η ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στα 3,75 kW. Προκύπτει λοιπόν σύμφωνα και με τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου ότι, το ωριαίο κόστος λειτουργίας του γεωθερμικού συστήματος για τη θέρμανση του σπιτιού αντιστοιχεί σε 0,48 ευρώ. Με την ίδια λογική υπολογίζουμε και το ωριαίο κόστος λειτουργίας στην περίπτωση που χρησιμοποιείτο σύστημα πετρελαίου. Το σύστημα πετρελαίου θα λειτουργήσει με συντελεστή απόδοσης περί το 1,2. Άρα λοιπόν, κατόπιν υπολογισμών προκύπτει ότι, το ωριαίο κόστος λειτουργίας του συστήματος πετρελαίου για τη θέρμανση του σπιτιού ανέρχεται στα 1,96 ευρώ. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι, η αντικατάσταση του πετρελαίου με τη γεωθερμία μας οδηγεί σε μια διαφορά κόστους της τάξεως των 1,45 ευρώ ωριαία, κάτι που μεταφράζεται σε κόστος λειτουργίας μειωμένο κατά 75%.Με την ίδια λογική υπολογίζεται το ωριαίο κόστος λειτουργίας του γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού κατά τη λειτουργία ψύξης του κτιρίου, έναντι στο ωριαίο κόστος λειτουργίας συστήματος συμβατικών κλιματιστικών που θα χρησιμοποιούνταν στην κατοικία. Η ψυκτική ισχύς που θα απαιτούνταν στην κατοικία ανέρχεται στα 13 kW. Το γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού με βαθμό απόδοσης περίπου στο 5, απαιτεί περίπου 2,6 kW ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του, ήτοι ωριαίο κόστος λειτουργίας 0,34 ευρώ. Σε αντιστοιχία, το σύστημα συμβατικών κλιματιστικών, έχει βαθμό απόδοσης περί το 2,8. Δηλαδή απαιτεί περίπου 4,6 kW ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν, το ωριαίο κόστος λειτουργίας του θα ανέρχεται στα 0,59 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χρημάτων κατά τη λειτουργία του γεωθερμικού συστήματος κατά 45% περίπου.

Μείωση εξόδων και στην ψύξη

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, μετά τον τελικό σχεδιασμό του γεωθερμικού συστήματος, θα πρέπει να προστεθεί και η κατανάλωση του επιπλέον εξοπλισμού που απαιτείται, δηλαδή της υποβρύχιας αντλίας, εάν αναφερόμαστε σε ανοικτό κύκλωμα, ή του κυκλοφορητή του γεωσυλλέκτη, εάν αναφερόμαστε σε κλειστό κύκλωμα. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς εξαρχής, διότι λαμβάνουν μέρος στον υπολογισμό και οι παράγοντες του εδάφους, όπως το βάθος των απαιτούμενων γεωτρήσεων για το ανοικτό κύκλωμα ή ο διαθέσιμος περιβάλλων χώρος για το κλειστό. Ωστόσο, η συμβολή τους στη συνολική κατανάλωση του συστήματος είναι μικρή και δε διαφοροποιεί κατά πολύ το τελικό κόστος λειτουργίας του.

Από την παράθεση όλων των προαναφερθέντων στοιχείων, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, το ποσοστό της χρηματικής εξοικονόμησης με την εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού και όχι ενός συμβατικού αντίστοιχης ενεργειακής απόδοσης, είναι αξιοσημείωτο. Συγκεκριμένα, είτε επιλεγεί να εφαρμοστεί ανοικτό είτε κλειστό γεωθερμικό σύστημα, το ποσοστό της τελικής εξοικονόμησης για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε θέρμανση, αγγίζει το 70% έναντι ενός συμβατικού συστήματος κλιματισμού το οποίο λειτουργεί με πετρέλαιο είτε με φυσικό αέριο. Άξια λόγου όμως είναι και η χρηματική εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται για τη ψύξη του κτιρίου και μπορεί να φτάσει το 35-40% σε σχέση με ένα συμβατικό κλιματιστικό.

πηγή: http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/92568.asp  Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Βραβείο $10 εκατ. για το πιο φθηνό φωτοβολταϊκό σε στέγη

ΗΠΑ:Βραβείο $10 εκατ. για το πιο φθηνό φωτοβολταϊκό σε στέγη


    Προκειμένου να ενισχύσει την καινοτομία και να καταστήσει την ηλιακή ενέργεια ακόμα πιο ανταγωνιστική σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ θέσπισε το βραβείο SunShot.
     Το έπαθλο είναι 10 εκατ. δολάρια για τις πρώτες τρεις ομάδες που θα αποδείξουν επανειλημμένα ότι τα κόστη που δεν αφορούν εξοπλισμό -ή αλλοιώς το κόστος εγκατάστασης και σύνδεσης-, μπορεί να είναι κάτω από 1 δολάριο ανά Βατ. Οι εγκαταστάσεις αφορούν σε φωτοβολταϊκά σε στέγες κατοικιών και επιχειρήσεων.
     Ο στόχος αυτός μεταφράζεται σε μείωση του ελαστικού κόστους εγκατάστασης ενός ηλιακού συστήματος, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και σύνδεση στο δίκτυο κατά 65%.

...περισσότερα  ΚΛΙΚ ΕΔΩΤρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων από το 2013


Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων από το 2013
"Πονοκέφαλος" για όσους απέκτησαν αυθαίρετο με κληρονομιά άλλα δεν το τακτοποίησαν

    Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, από την άνοιξη του 2013, φαίνεται πως θα δημιουργήσει "πονοκέφαλο" σε όσουν κληρονόμησαν ακίνητα με αυθαιρεσίες και δεν τα τακτοποίησαν.
     Σημειώνεται, ότι όπως προκύπτει και από τον νόμο για τα αυθαίρετα , σύντομα θα ενεργοποιηθεί, με προεδρικό Διάταγμα, η Ταυτότητα Κτιρίου, για να αντικαταστήσει και την υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που θα απαιτείται για κάθε μεταβίβαση και στην οποία θα βεβαιώνεται η νομιμότητα του κτίσματος. Σημειώνεται, ότι το ΤΕΕ ξεκίνησε ήδη τις διαδικασίες προκειμένου από την άνοιξη του 2013 να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο.
    Η "ταυτότητα" θα περιλαμβάνει ουσιαστικά τον "φάκελο" του κτιρίου και θα τηρείται από τον υπεύθυνο για το κτίριο μηχανικό. Θα περιέχει την οικοδομική άδεια, τα σχέδιά της, τις βασικές μελέτες του κτιρίου, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, αλλά και ένα βίντεο που θα απεικονίζει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου μετά την ολοκλήρωσή του.
   Με την ηλεκτρονική καταγραφή των κτιρίων θα εμφανιστούν και οι αυθαιρεσίες που μεταβιβάστηκαν με κληρονομιά και ενδέχεται για όλους αυτούς που δεν προχώρησαν σε τακτοποίηση να τους επιβληθούν τα βαρύτατα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων.

Πηγή:http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=5736

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Παράταση μέχρι 31/01/2013

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:Παράταση μέχρι 31/01/2013
-Οι Νέες ρυθμίσεις
Παρατάθηκε από το ΥΠΕΚΑ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2013, η προθεσμία υπαγωγής στο Ν.4014/2011 περί αυθαιρέτων. Ο ν.4014/11 τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2011 και μεταξύ άλλων θεμάτων προβλέπει, σύμφωνα με το υπουργείο, στην ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου, στην λογική της βιώσιμης πολεοδομικής ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Βασικά σημεία των νέων ρυθμίσων που ανακοινώθηκαν σήμερα:
1. Μέσω Υπουργικής Απόφασης
Αμεσα χορηγείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2013 (Α΄φάση) και μέχρι 30/6/2013 (Β΄ φάση) λαμβανομένων υπόψη της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της βούλησης του ΥΠΕΚΑ να ωθήσει περισσότερους πολίτες στη ρύθμιση και τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ιδιοκτησιών τους.
2. Μέσω νομοθετικής παρέμβασης
- Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του.
-Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 31η/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό.
-Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
- Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30 % αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων).
- Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με τον ν.3843/10 (τακτοποίηση Η/Χ και αλλαγών χρήσης) ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί έως σήμερα.


Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

"Εξοικονόμηση κατ'Οικον":Προέγκριση Τραπεζών

"Εξοικονόμηση κατ'Οικον":
Προέγκριση Τραπεζών.
       Μεγάλο το ενδιαφέρον των πολιτών για το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ" που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών,με επιδότηση,έως 70%, ανάλογα με  τα εισοδηματικά κλιμάκια.
     Για διευκόλυνση,των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε μια συνοπτική ενημέρωση,από την μέχρι τώρα εμπειρία μας από το Πρόγραμμα,σ'οτι αφορά την "γραφειοκρατία Προέγκριση Τράπεζας-Εγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα"
     Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να μεταβεί σε μια από τις 4 Τράπεζες που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα και να ζητήσει "Προέγκριση"

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ υποστηρίζεται από τις 4 Τράπεζες  Alpha Bank, EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς,

Η Προέγκριση Τράπεζας για Ενταξη στο Πρόγραμμα:Τι χρειάζεται?

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται,ο ίδιος, σε μιά από τις 4 Τράπεζες προσκομίζοντας:
  • -Ταυτότητα
  • -Εκκαθαριστικό Σημείωμα
  • -Εντυπο ΕΤΑΚ (για την τιμή Ζώνης)
  • -Εντυπο Ακινήτων Ε9.
     Η Τράπεζα εξετάζει τα Οικονομικά Στοιχεία (Εισόδημα,τυχόν άλλες υποχρεώσεις,δάνεια,δυσμενή κλπ) και  σε λίγες μέρες ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αν έχει προέγκριση ή όχι.
      Κατ'αρχήν καθοριστικό είναι:
1) το ύψος του εισοδήματος στο "Εκκαθαριστικό"
 
α)Για Μισθωτούς/Συνταξιούχους:Ελάχιστο εισόδημα 10.000,00€
β)Για Επαγγελματίες....................:         #            #       12.000,00€
γ)Για Αγρότες...............................          #            #         8.000,00€
 
Με τα παραπάνω είναι δυνατή η ένταξη στην Α' κατηγορία με Επιδότηση 70%
Για μεγαλύτερα εισοδήματα ,ανάλογα με τα Εισοδηματικά Κλιμάκια προβλέπεται:
Επιδότηση 35% ή 15%    Βλ.Σχετικά Ωφελούμενοι του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
 
2)Ηλικία ενδιαφερόμενου-Εγγυητής:Εδώ εξετάζεται ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτω των 69-70 ετών,ώστε στη λήξη του Δανείου του Προγράμματος(το υπόλοιπο πέραν της επιδότησης-ρυθμίζεται για  4-6 χρόνια) να είναι κάτω των 75 ετών.Σε αντίθετη περίπτωση ζητείται συνυπογραφή εγγυητή κάτω των 65 ετών με "Εκκαθαριστικό" ελάχιστο 11.000,00€ και Α ' βαθμού συγγενείας(Τέκνα)
 
3)Συνιδιοκτησία:σε περίπτωση συνιδιοκτητών ακινήτου,η Αίτηση υποβάλλεται από έναν, που πληρεί τις προϋποθέσεις και οι λοιποί συνυπογράφουν ότι συναινούν.
Επόμενο Βήμα για την Εγκριση:Η Ενεργειακή Επιθεώρηση του Ακινήτου
 
      Αφού ληφθεί Προέγκριση Τράπεζας ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε "Ενεργειακό Επιθεωρητή",προσκομίζοντάς του όλα τα  Τεχνικά Στοιχεία του Ακινήτου και Λοιπά Δικαιολογητικά  (Αδεια, Σχέδια,Τίτλοι,Κτηματολόγιο κλπ) και όποιες λοιπές πληροφορίες για την κατασκευή και την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου και ακολουθεί η επι τόπου "Αυτοψία-Επιθεώρηση" του Κτιρίου.
 
Βασικά για την Ενταξη στο Πρόγραμμα:
  • -Το Κτίριο να είναι Ενεργειακής Κλάσης από Δ' και κάτω (πχ.Ε,Ζ,Η)
  • -Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να αναβαθμίζουν το Κτίριο κατά 1 ενεργειακή κλάση ή τουλάχιστον να οδηγούν σε "Ενεργειακή Εξοικονόμηση" τουλάχιστον 30%
Φάκελος με Αίτηση για την Τράπεζα-Εγκριση
 
        Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής,εκδίδει το "Ενεργειακό Πιστοποιητικό" που προβλέπει 3 Σενάρια Ενεργειακής Αναβάθμισης του Κτιρίου με τους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς.
      Σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη επιλέγεται το προς υλοποίηση Σενάριο,ζητούνται προσφορές-προτιμολόγια από συνεργεία επαγγελματίες για εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης(Κουφώματα,μονώσεις,Ηλιακό Θερμοσίφωνα κλπ-Βλ. Επιλέξιμες Εργασίες ) που προβλέπει το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ" και ετοιμάζεται ο Φάκελος για Εγκριση στην Τράπεζα.
     Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, λειτουργεί και ως "Σύμβουλος Εργου",με ιδιαίτερη αμοιβή που προβλέπεται από το Πρόγραμμα.
     Μπορεί να υπάρχουν μικροδιαφορές από Τράπεζα σε Τράπεζα στην φάση Προέγκρισης, γι αυτό ο ενδιαφερόμενος, πρώτα απευθύνεται στην Τράπεζά του,συνεργαζόμενος με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή για να αποφύγει άσκοπη ταλαιπωρία.
       Από την Τράπεζα ο Φάκελος διαβιβάζεται στο ΥΠΕΚΑ (ΕΤΕΑΝ) για Απόφαση Ενταξης
    Ως τώρα υπήρξαν μεγάλες,πολύμηνες καθυστερήσεις.Τελευταία υπάρχει η διαβεβαίωση από το ΥΠΕΚΑ ότι θα εκδίδει αποφάσεις Ενταξης στο Πρόγραμμα ανά μήνα

 
========================================================================
 Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό-
Επιθεώρηση Κτιρίων,Τώρα!

*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.
*Ενεργειακός Επιθεωρητής
*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
Για όποιες απορίες:ΔΩΡΕΑΝ Τεχνική Ενημέρωση-Συμβουλές
* http://www.nikopouloschris.gr/ κιν 6937442620
k  http://www.nikopoulos-chris.blogspot.com/
** επικοινωνείστε με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
================================================================
***Τα "σχόλια"-"ανακοινώσεις διαφόρων που προσφέρουν δάνεια" που έχουν γραφεί παρακάτω δεν εκφράζουν το Ιστολόγιο και είναι  σε σταδιακή διαγραφή..
============================================================

Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον: Ισχύοντα Φορολογικά Κίνητρα

Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον:
Ισχύοντα Φορολογικά Κίνητρα

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να παίρνουν από την Τράπεζά τους Ειδική Βεβαίωση-Σημειώνεται ότι η παροχή του φορολογικού κινήτρου βάσει των διατάξεων της περ. ιδ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ στα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», αφορά στο τμήμα των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης για το οποίο δεν έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.

     Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών θα διατηρούνται στο φάκελο έργου από τον ίδιο τον φορολογούμενο/ωφελούμενο, για την περίπτωση ενδεχόμενου εθνικού ή κοινοτικού ελέγχου, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
    Για να είναι δυνατή η παροχή του πιο πάνω φορολογικού κινήτρου, θα πρέπει να χορηγείται από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βεβαίωση δαπανών στους φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»,

ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος/ωφελούμενος του προγράμματος,

στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

    Η ανωτέρω βεβαίωση δαπανών θα συνυποβάλλεται, αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, από τον εκάστοτε φορολογούμενο/ωφελούμενο στην αρμόδια για τη φορολόγησή του Δ.Ο.Υ, προκειμένου να τύχει της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, για το τμήμα των δαπανών για το οποίο δεν έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος”.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ υποστηρίζεται από τις 4 Τράπεζες  Alpha Bank, EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς,

πηγή: περισσότερα ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Αυθαίρετα:Έρχονται οι νέες ρυθμίσεις

Αυθαίρετα:Έρχονται οι νέες ρυθμίσεις 

      Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα του Τύπου, που αναφέρουν ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία οι ετοιμασίες για να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων ή οποία θα συνοδευτεί και από αλλαγές του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.
      Η εφημερίδα «Ημερησία» αναλυτικά δημοσίευσε ότι: «Μειώσεις προστίμων και αύξηση δόσεων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο ψάχνει τρόπους για να προσελκύσει τους ιδιοκτήτες και να εισπραχθούν πρόστιμα.
      Την ίδια στιγμή, αναμένεται να δοθεί και πέμπτη παράταση στην διαδικασία η οποία λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου.
     Το ΤΕΕ προτείνει να δοθεί μακρόχρονη παράταση, τουλάχιστον ενός έτους, ωστόσο στην κυβέρνηση προβληματίζονται καθώς κάτι τέτοιο θα σημαίνει και παράταση στην οποιαδήποτε είσπραξη εσόδων απότα πρόστιμα.
     Στο υπουργείο προσανατολίζονται να προχωρήσουν σε μειώσεις των προστίμων για τα κτίριαπου έχουν κτιστεί μεταξύ 1983 και 2004. Τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας πληρώνουν κατά 20% μειωμένο πρόστιμο και σχεδιάζεται η μείωση να φτάσει και το 50%».
     Μάλιστα εξετάζεται και το σενάριο μειώσεων με κοινωνικά κριτήρια, όπως για μακροχρόνια ανέργους ιδιοκτήτες, ανάπηρους, πολύτεκνους κι άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με τις μειώσεις να συνοδεύονται κι από αύξηση των δόσεων αποπληρωμής των προστίμων.

     Στόχος η προσέλκυση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων και η εισροή ρευστού στα κρατικά ταμεία από τα πρόστιμα.
     Τα ακίνητα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αυθαίρετα στην Ελλάδα υπολογίζονται σε πάνω από 4 εκατ. Ωστόσο, σε ρύθμιση έχει υπαχθεί μόνο το 10%, ήτοι 400.000 αυθαίρετα.

     Αν ρυθμιζόταν το σύνολο των αυθαιρέτων, στα ταμεία θα έμπαιναν έως και 14 δισ. Ευρώ, ωστόσο μέχρι στιγμής το Δημόσιο έχει λαμβάνειν περίπου 2 δισ. ευρώ κι έχει ήδη εισπράξει από τα παράβολα και τις πρώτες δόσεις περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Αμίαντος στο σπίτι: Κίνδυνοι και λύσεις προστασίας

Αμίαντος στο σπίτι: Κίνδυνοι και λύσεις προστασίας

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τον αμίαντο που έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα κατασκευών,(το γνωστό μας ΕΛΛΕΝΙΤ)για την επικινδυνότητά του και για τα προγράμματα αντικατάστασής στα Κτίρια.
Εχουν εφαρμοστεί ειδικά προγράμματα επέμβασης σε Δημόσια Κτίρια,όπως αρκετά Σχολικά Συγκροτήματα.
Στην περιοχή μας(Δυτ Μακεδονία) υπήρχαν και ορυχεία Αμιάντου της ΜΑΒΕ που έχουν σταματήσει την λειτουργία τους και είναι σε εξέλιξη ειδικά έργα αποκατάστασης της περιοχής στην Κοζάνη.
   Ας δούμε όμως μια βασική ενημέρωση για το υλικό και τα σχετικά προβλήματα
 
Τι είναι ο αμίαντος και πού βρίσκεται;
Ο αμίαντος (asbestos) είναι ένα ινώδες μετάλλευμα, σκληρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, απρόσβλητο από χημικές δράσεις που υπάρχει σε αφθονία στο στερεό φλοιό της γης. Ο αμίαντος διαθέτει αντοχή και ελαστικότητα, αντίσταση στα οξέα και μεγάλη θερμομονωτική ικανότητα.
Σήμερα ο αμίαντος χρησιμοποιείται σε πάνω από 3.000 εφαρμογές όπως υφαντική, σχοινιά, χαρτί, μονωτικά υλικά, διηθητικές μεμβράνες, ενδύματα ασφαλείας, αυλαίες θεάτρων, προστατευτικές ταπετσαρίες, στην ηλεκτρολογία, στις μονώσεις σωληνώσεων, κλιβάνων, λεβήτων, σε πλοία και εργοστάσια. Κυρίως, όμως έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, τα οποία απορροφούν το 80% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής αμιάντου π.χ. φύλλα ΕΛΛΕΝΙΤ που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων, λόγος για τον οποίο πολλά κτίρια και σπίτια περιέχουν αμίαντο στα κατασκευαστικά τους υλικά.
—Είναι ο αμίαντος επικίνδυνος;
Η έκθεση σε αναπνεύσιμες ίνες αμιάντου (διαμέτρου μικρότερης των 3μm), είναι δυνατόν να προκαλέσει διάμεσο πνευμονική ίωση (αμιάντωση) που οδηγεί στο καρκίνο του πνεύμονα.
Για τον λόγο αυτό η κοινοτική νομοθεσία έχει κατατάξει τον αμίαντο στην κατηγορία των επικινδύνων υλικών και συνιστά την σταδιακή απομάκρυνσή του. Εξ άλλου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχει απαγορευτεί η εμπορία και χρήση προϊόντων αμιάντου από 01-01-2005.
 
*** Περισότερη Ενημέρωση για τα παρακάτω ......ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
—Κάτω από ποιες περιστάσεις κινδυνεύουμε από αμιαντούχα υλικά στο σπίτι;
—Υπάρχει περίπτωση να βρούμε αμίαντο σε σπίτια νεώτερης κατασκευής και πού πρέπει να ψάξουμε
—Πώς αναγνωρίζουμε τον αμίαντο στο σπίτι;
—Τι πρέπει να κάνουμε αν βεβαιωθούμε για ύπαρξη αμιάντου στο σπίτι
—Πόσο κοστίζει η απομάκρυνση αμιάντου