Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:Πώς να πάρετε 100% χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Πώς να πάρετε 100% χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας
 
    Χρηματοδοτικές δράσεις με επιδότηση 100% για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ετοιμάζει το ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο.
 
     Πρόκειται για τρία προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ που επιδοτούν ακόμη και το 100% των δαπανών για την έναρξη νέων εταιρειών από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από όσους δεν έχουν εργασία και θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά.
 
   Επίσης ενισχύονται κατά 50% μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών τους υποδομών. Συνολικά δημιουργούνται από τα προγράμματα αυτά 7.300 θέσεις εργασίας καθώς και 2.500 επιχειρήσεις και ωφελούνται 700 υπάρχουσες τουριστικές επιχειρήσεις.
    Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη, ο οποίος χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τον απολογισμό της επτάμηνης θητείας του στο υπουργείο παρουσίασε και τις ακόλουθες τρεις χρηματοδοτικές δράσεις στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση»:
  • 1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
    Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
    Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού.
   Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
    Επιλέξιμες ενέργειες; είναι: Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος. Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ). Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών. Προβολή -- προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους. Αμοιβές συμβούλων και μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
    Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους 25 εκ. ευρώ έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
     Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων)
  • 2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
      Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
     Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση )
    Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
   Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) , αμοιβές τρίτων, και γενικό εξοπλισμό
   Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
   Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν.
  • 3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
    Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
    Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και τα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
    Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση).
   Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμακα, υλικά - κατασκευές.
   Ειδικότερα: παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός.
   Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
   Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2500 νέες επιχειρήσεις και 4500 νέες θέσεις εργασίας.
    Σημειώνεται ότι και για τα τρία προγράμματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προδημοσίευση προκήρυξης θα γίνει φέτος το Σεπτέμβριο, η προκήρυξη και οι υποβολές προτάσεων του Α' κύκλου από το Δεκέμβριος του 2015 μέχρι το Μάρτιο του 2016, οι εντάξεις του Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης τον Ιούνιος 2016 και η ολοκλήρωση των επενδύσεων πρέπει να γίνει σε 24 μήνες από την έναρξη.
 
πηγή:  fpess.gr    και  antagonistikotita.gr
 

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

"Εξοικονόμηση κατ'Οίκον":Τα νέα και Εκτιμήσεις για την Πορεία του Προγράμματος-Σχόλια

"Εξοικονόμηση κατ'Οίκον":
Τα νέα και Εκτιμήσεις για την Πορεία  του Προγράμματος
-Σχόλια.
 
     Το Πρόγραμμα " Εξοικονόμηση κατ'Οίκον" που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και που τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών από το 2011 που ξεκίνησε,με τα γνωστά προβλήματά του, που ήταν αφορμή για σωρεία ερωτήσεων στο Κοινοβούλιο,για αναρίθμητες παρεμβάσεις και υπομνήματα φορέων του Τεχνικού,Κατασκευαστικού & Εμπορικού Κλάδου,περνά εδώ και καιρό μέρες "χειμερίας νάρκης"
    Πριν από λίγες μέρες είχαμε διαβάσει και για μια νέα "Απόφαση Έγκρισης Ωφελούμενων στο Εξοικονόμηση κατ'Οίκον".Αφορούσε μόνο 290 νέες εγκρίσεις,καμιά τους δεν είχε σχέση με την Δυτ.Μακεδονία,την δυσμενέστερη κλιματικά Δ Ζώνη και μάλλον κινήθηκε στην λογική που είχε εφαρμοστεί: "ας εγκρίνουμε και κάποιους,να φαίνεται ότι τρέχει το πρόγραμμα,σε κανά χρόνο που θα "σβαρνίζονται" οι φάκελοι,μεταξύ τραπεζών-υπουργείου,θα δούμε τι θα γίνει...."
      Κινήθηκαν και κάποιες προκαταβολές τραπεζικά σε συνεργεία,για παλιές εγκρίσεις.
     Για την συνέχιση του Προγράμματος,για αλλαγές&βελτιώσεις ,στις οποίες αναφέρονταν  κάθε τόσο οι απαντήσεις "με καρμπόν" αρμοδίων υπουργών προηγουμένων κυβερνήσεων, αλλά και της παρούσας κυβέρνησης στη Βουλή,ουδέν το διαφωτιστικόν εισέτι.
    Ο αρμόδιος "σύντροφος υπουργός" είχε,φαίνεται, άλλες προτεραιότητες.Οταν ρωτήθηκε για το "Εξοικονόμηση κατ'οίκον",σημείωσε σε ελεύθερη απόδοση "ποιά ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικία του να εξασφαλίσει ο άστεγος?"......(Βλ.Δηλώσεις Λαφαζάνη στη Ρίγα της Λετονίας-άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ΕΕ).
       Ισως γι αυτό άφησε και σε εκκρεμότητα το θέμα αδειών ενεργειακών επιθεωρητών.(**Σημ.Για το θέμα Ενεργ Επιθεωρητών:Τελικά δόθηκε λύση με Ανακοίνωση 25.8.2015 με Παράταση μέχρι 31.12.2015/ βλ.YΠΑΠΕΝ – Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα για έκδοση ΠΕΑ από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές)
       Ετερος δε "συναγωνιστής",λαλίστατος για την ανάγκη στήριξης πρωτοβουλιών στον Τεχνικό Τομέα, πριν την ανάληψη καθηκόντων,ουδέν ηύρεν περί του θέματος, ή ουδόλως ηκούσθη,ως εξ άλλης,εξωτερικής συνιστώσας προερχόμενος....
 
     Ποιες εκτιμήσεις για την πορεία του Προγράμματος?
 
    Βλέποντας πρόσφατη Προκήρυξη Διαγωνισμού για Βελτιώσεις του Λογισμικού Υποστήριξης του Προγράμματος ( βλ.«Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον (ΕΚΟ) της ΕΤΕΑΝ ΑΕ») με ημερομηνία διαγωνισμού 7/9/2015,εκτίμηση πιθανής έγκρισης-σύμβασης, αρχές Οκτωβρίου,διάρκεια Σύμβασης (10) εβδομάδες(2,50 μήνες) κλπ...ίσως τέλος 2015,να είναι έτοιμο το Λογισμικό.Προκύπτει βέβαια ο παράγων Εκλογές Σεπτ'2015 και τι από αυτές θα προκύψει και πότε.
    Και πότε θα εξασφαλισθούν σχετικές Πιστώσεις για το Πρόγραμμα από Ευρωπαϊκές πηγές?.
     Ως εκ τούτου,το θέμα φαίνεται να μετατίθεται για το 2016,με τους κατοίκους ορεινών περιοχών να απασχοληθούν μόνο με αποχιονισμούς των στεγών τους κι αυτόν τον χειμώνα και όχι με ενεργειακή τους αναβάθμιση,ελπίζοντας ίσως σε καλύτερες τιμές πετρελαίου.-"Ελπίς γαρ η βόσκουσα πολλούς των βροτών" κατά τους αρχαίους μας...
    Μακροπρόθεσμα,αμυδρές ακτίνες αισιοδοξίας δίνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η "Έκθεση για την ενίσχυση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, βιομηχανία & ΜΜΕ" η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει μία σημαντική αύξηση της ροής των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα στα κτίρια, σε όλη την Ευρώπη και ίσως και στην Χώρα μας,αφού κατά το σλόγκαν φαίνεται.... "Μένουμε Ευρώπη"......

**Το άρθρο μας αναδημοσιεύθηκε και στο b2green.gr  28/8/2015

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΑΚΙΝΗΤΑ:Πέντε λάθη στην επένδυση σε μεταχειρισμένα ακίνητα

ΑΚΙΝΗΤΑ: Πέντε λάθη στην επένδυση σε μεταχειρισμένα ακίνητα
 
Μπορεί η περίοδος να χαρακτηρίζεται από επενδυτική άπνοια στον τομέα των Ακινήτων,ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία,αλλά για όσους μπορούν και το τολμούν,ελπίζοντας σε κάποια κέρδη από αξιοποίηση παλαιών ακινήτων με ανακαίνιση,ισως φανούν χρήσιμες οι παρακάτω συμβουλές .Φυσικά,πέρα από τα παρακάτω,ευνόητη και επιβεβλημένη είναι η συνεργασία με Μηχανικό,που θα διασφαλίσει  την νομιμότητα,την αισθητική,αλλά και την οικονομία των όποιων παρεμβάσεων
 
     Θέλετε να επενδύσετε σε μεταχειρισμένη κατοικία και να τη μεταπωλήσετε ή να την ενοικιάσετε; Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που απειλούν να τινάξουν στον αέρα την επένδυσή σας:
  • 1. Δεν έχετε αρκετά χρήματα. Το να ασχοληθεί κάποιος με ακίνητα είναι μια δαπανηρή υπόθεση. Η πρώτη δαπάνη είναι το κόστος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Εκτός απο το τίμημα, θα πρέπει να υπολογίσετε φόρους και διάφορες άλλες δαπάνες κατά την απόκτηση και την κτήση. Επίσης σημαντικό στοιχείο κόστους είναι και οι δαπάνες ανακαίνισης και εκμετάλλευσης. Σας φτάνουν τα χρήματα, ή θα οδηγηθείτε σε αδιέξοδο;
  • 2. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Η ανακαίνιση είναι χρονοβόρο επιχειρηματικό εγχείρημα αφού θα πρέπει να επενδύσετε χρόνο για να το φτιάξετε, ώστε να μπορέσετε να το πουλήσετε ή να το ενοικιάσετε. Αν μάλιστα το δείχνετε ο ίδιος σε υποψήφιους αγοραστές, θα περάσετε πολύ χρόνο στην καθημερινή μετακίνηση προς και από την ιδιοκτησία. Αν είστε σε θέση να αποκομίσετε κέρδος 10% από ένα σπίτι που κοστίζει 80.000 ευρώ, ίσως περισσότερο νόημα έχει να ασχοληθείτε με τη δουλειά σας...
  • 3. Δεν έχετε δεξιότητες. Για τους επαγγελματίες της οικοδομής, μία ανακαίνιση είναι προέκταση της δουλειάς τους αφού έχουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την εμπειρία. ʼλλωστε το πραγματικό κέρδος από ένα μεταχειρισμένο σπίτι προέρχεται από την ανακαίνιση. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είστε της δουλειάς, το περιθώριο κέρδους περιορίζεται.
  • 4. Δεν υπάρχει αρκετή γνώση. Για να είναι επιτυχής η επένδυση, θα πρέπει να είστε σε θέση να επιλέξετε το σωστό ακίνητο, στη σωστή θέση, στη σωστή τιμή.
  • 5. Δεν υπάρχει αρκετή υπομονή. Οι επαγγελματίες ξέρουν να περιμένουν. Οι αρχάριοι βιάζονται να δουν αποτέλεσμα και αυτό οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές. Οι επαγγελματίες είτε κάνουν τις εργασίες μόνοι τους, είτε βασίζονται σε ένα δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών. Ο αρχάριος όλες τις δουλειές πρέπει να τις κάνει μόνος και κυρίως πιστεύει ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα κερδίσει μία περιουσία, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες που καταλαβαίνουν ότι η επένδυση απαιτεί χρόνο και ότι τα περιθώρια κέρδους είναι συχνά περιορισμένα.
πηγή:buildnet.gr

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Κι όμως, εκδόθηκε νέα απόφαση στο ''εξοικονόμηση κατ' οίκον''!!

 
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Κι όμως, εκδόθηκε νέα απόφαση στο ''εξοικονόμηση κατ' οίκον''!!
 
 
 
     Ενώ είχε περάσει στην λήθη και εγκατάλειψη,ξαφνικά μια αναλαμπή για το Πρόγραμμα ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών,το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"  με μια "φρέσκια" Απόφαση Υπαγωγής/Εγκρισης νέων Ωφελούμενων.Οι υπόλοιποι σε αναμονή........και οι αναμένοντες αποπληρωμή,απ'ότι φαίνεται θα χρειασθούν ακόμη αρκετή υπομονή.....
 
      Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ) υπέγραψε νέα απόφαση υπαγωγής νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"!
    Συνολικά υπάγονται 290 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 3.249.369,11 €
    Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.
     Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.
     Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί.
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων 03-08-2015

πηγή:b2green.gr

**Βλ.Λοιπά Αρθρα ιστολογίου μας για το "Εξοικονόμηση κατ'Οίκον"