ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο  Νόμος Ν.4014/2011,αρχικά, καθιέρωσε υποχρεωτικά:"σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου,(κτιρίου,οικοπέδου,γηπέδου) γενικά, επισυνάπτεται Βεβαίωση Πολεοδομικής Νομιμότητας Μηχανικού, ότι το Ακίνητο δεν έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες".

Συγκεκριμένα ο Νόμος Ν. 4014/2011  όπως και ο Ν 4178/13,  για την "Ρύθμιση Αυθαιρέτων" ορίζει:
......" για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή,για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται Υπ Δήλωση Ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου ή προγενέστερες (Ν.1337/83,Ν.3843/10 κ.λ.π)".
   
  Ακόμη ,ο Νέος "Ν. 4495/2017 επίσης ειδικότερα, με το άρθρο 83 (Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις) προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του 4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού."

-Η Βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, όπου "βεβαιώνεται από τον Μηχανικό ότι δεν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο".

Απαιτούμενα Στοιχεία για την Βεβαίωση

Για την έκδοση βεβαίωσης απαιτούνται:
α)Η προσκόμιση, με μέριμνα του Ιδιοκτήτη, των απαραίτητων σχεδίων από το φάκελο της οικοδομικής αδείας ( τοπογραφικό , διάγραμμα κάλυψης , κάτοψη ορόφου )                                               β)Bεβαίωση υπαγωγής στην περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές                                                                                              γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη με τα Πλήρη Στοιχεία του             δ)Εξαρτημένο Τοπογραφικό από το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87
  • ε)Τίτλοι Ακινήτου(Συμβόλαια,Κτηματολόγιο κλπ)
  • στ)Αυτοψία του Μηχανικού στο Ακίνητο
  • ζ)Σε περίπτωση ύπαρξης Αυθαιρέτων που δεν έχουν τακτοποιηθεί,απαιτείται προηγουμένως Τακτοποίηση και Πληρωμή των Προστίμων
***Πότε δε χρειάζομαι βεβαίωση μηχανικού?      
Σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς αιτία θανάτου ή για οποιαδήποτε ενοικίαση του ακινήτου σας.

    ***Χρονική ισχύς βεβαίωσης μηχανικού:      
    Δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας που υποχρεωτικά αναγράφεται. Αν παρέλθει το 2μηνο  πριν τη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται νέος έλεγχος και  εκδίδεται νέα βεβαίωση μηχανικού χωρίς επιπλέον χρέωση

Κόστος Βεβαίωσης

     Υπάρχει διακύμανση αμοιβών,ανάλογα με τις ιδιομορφίες και το μέγεθος ακινήτου.
   Ενδεικτικά σαν ελάχιστη βάση μπορεί να θεωρηθεί Α=1300*λ ,όπου λ συντελεστής αναπροσαρμοζόμενος (σήμερα λ=0,23368)

Αρα Α=300,00€*** στρογγυλοποιημένα πλέον ΦΠΑ 24%.

**Η ως άνω τιμή δεν περιλαμβάνει:

-Αναζήτηση Σχεδίων-Ερευνα σε Πολεοδομίες
-Σχέδια Αποτύπωσης Πραγματικής κατάστασης Ακινήτου

***Σημείωση:Σε κάθε περίπτωση πλέον η αμοιβή συμφωνείται κατά περίπτωση, με ελεύθερη διαπραγμάτευση,εξαρτάται από την πιθανή πολυπλοκότητα του ακινήτου,ενώ σε ακάλυπτο γήπεδο ξεκινά  ενδεικτικά από 100€
=========================================================
Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας:
Δωρεάν Τεχνική Ενημέρωση  ......ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
======================================================================