Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Στρατηγική ΥΠΕΝ: Eξοικονόμηση Eνέργειας & Aνακαίνιση - τα 5 βασικά σενάρια

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:Στρατηγική ΥΠΕΝ: Eξοικονόμηση Eνέργειας & Aνακαίνιση - τα 5 βασικά σενάρια
 
Η Ανακαίνιση Κτιρίων σε συνδυασμό με την επιθυμία Ενεργειακής Αναβάθμισής τους,που έγινε ευρύτερα γνωστή από το  "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον",θα συνεχίσει  να απασχολεί τους ιδιοκτήτες τους για χρόνια,με δεδομένο τον όγκο του παλιού κτιριακού αποθέματος και την στενότητα διατιθέμενης χρηματοδότησης.Δημοσιεύουμε παρακάτω μια χρήσιμη "Εκθεση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής" του ΥΠΕΝ.
 
      Στην έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος, αναλύονται τα 5 βασικά σενάρια που συνδυάζουν τον τύπο της ανακαίνισης με το ρυθμό ανακαίνισης & το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.

Ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων

    Μία βασική παράμετρος για την διερεύνηση των επιλογών και τη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής είναι ο ρυθμός ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος. Η μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία καταγράφει τιμές από 0,36% έως 2,6% σε ανακαινίσεις που διαρκούν και δεν αποτελούν απλά ατομικές και μεμονωμένες ενέργειες. Με βάση έρευνες που αφορούν τον τρόπο επιλογής των βασικών παραμέτρων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, τελικά επιλέχθηκε να μελετηθούν τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης στο ρυθμό
ανακαίνισης:
 • ο βασικός, με σταθερές ετήσιες ποσότητες που αποτυπώνει ουσιαστικά το ρυθμό ανακαίνισης της τρέχουσας πρακτικής, χωρίς τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων,
 • ο αργά αυξανόμενος, με ένα σταθερό ρυθμό ετήσιας αύξησης και
 • ο μέσης έντασης, με μια άμεση σημαντική αύξηση που στη συνέχεια θα διατηρηθεί σταθερή.
     Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί ρυθμών ανακαίνισης, όμως κάθε φορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πλήθος του κτιριακού αποθέματος, η οικονομική κατάσταση της χώρας, ο βαθμός ωριμότητας των επενδυτών, τα διαθέσιμα κεφάλαια κλπ. Για το λόγο αυτό έχουν απορριφθεί άλλα είδη ρυθμών ανακαίνισης, όπως για παράδειγμα ο ισχυρής έντασης ρυθμός ανακαίνισης, που σύμφωνα με σχετική έρευνα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και καθιστά απαγορευτική την υιοθέτησή του στη χώρα μας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι συγκεκριμένοι τρεις διαφορετικοί ρυθμοί έχουν επιλεγεί για να εκτιμηθεί η ανάγκη επενδύσεων με τα αντίστοιχα ενεργειακά και παράλληλα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν, ειδικά για την περίπτωση των κατοικιών. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων, επειδή ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος, στην παρούσα φάση αναλύεται μόνο ο Βασικός Ρυθμός που αφορά σε σταθερό αριθμό κτιρίων ανά έτος και και ο Αργά Αυξανόμενος Ρυθμός.
     Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία και εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο, διενεργούνται ενεργειακές παρεμβάσεις σε περίπου 25.000 έως 30.000 κατοικίες ετησίως. Ο αργά αυξανόμενος ρυθμός και ο μέσης έντασης επιλέχθηκαν καθώς παρέχουν τελικά τη δυνατότητα να καλυφθεί ένα υψηλό ποσοστό κτιρίων του συνολικού αποθέματος της τάξης του 70-80%. Οι ρυθμοί ανακαίνισης απεικονίζονται γραφικά στο παρακάτω Σχήμα 42
Ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων
     Στον παρακάτω Πίνακα 10 καταγράφονται αναλυτικά παραδείγματα των ρυθμών ανακαίνισης για την περίπτωση των κατοικιών.
Ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων
     Η περίπτωση των κτιρίων των άλλων χρήσεων (μη-κατοικιών του τριτογενούς τομέα) λόγου του μεγέθους του αποθέματος (σχετικά μικρό συγκρινόμενο με τις κατοικίες) δεν αναλύεται ως προς το ρυθμό χωριστά.

Τύπος ανακαίνισης κτιρίων

      Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης θα μελετηθούν τέσσερις διαφορετικοί τύποι ανακαίνισης που αφορούν το ποσοστό ανακαίνισης, δηλαδή την αναμενόμενη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία επηρεάζει αντίστοιχα και το κόστος της επένδυσης. Οι τέσσερις τύποι ανακαίνισης περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 11:
Τύπος ανακαίνισης κτιρίων
 • -Η ελαφριά ανακαίνιση αφορά ουσιαστικά σε μεμονωμένες επεμβάσεις που οδηγούν σε μικρά ποσοστά εξοικονόμησης της τάξης του 20%.
 • -Η μέτρια ανακαίνιση που αναφέρεται σε ποσοστό εξοικονόμησης 40% αξιοποιεί την τρέχουσα εμπειρία του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο ο μέσος όρος των επεμβάσεων εξοικονομεί περίπου 40% ενέργεια, αλλά δεν αντιστοιχούν συνήθως σε ριζικές ανακαινίσεις.
 • -Αντίστοιχα, από την εμπειρία των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, προκύπτει ότι η ριζική ανακαίνιση (δηλαδή η αναβάθμιση των κτιρίων σε κατηγορία Β) θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 60% για την περίπτωση των κατοικιών.
 • -Τέλος, επισημαίνεται ότι παρότι δεν έχει οριστεί επίσημα το Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στην Ελλάδα και δεν έχουν καθοριστεί τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης θεωρείται ότι το Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίριο θα εξοικονομεί ενέργεια της τάξης του 80%, αρκετά κοντά στον Ευρωπαϊκό Στόχο κατανάλωσης 40-50 kWh/m2 ετησίως για την περίπτωση της κατοικίας *.
(* Παρότι τα παραπάνω ποσοστά τύπου ανακαίνισης δεν αντιστοιχούν πλήρως στις περιπτώσεις μη-κατοικιών, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, έχουν διατηρηθεί τα ίδια ποσοστά και για τις περιπτώσεις καταστημάτων και γραφείων, εκπαιδευτικών και σχολικών κτιρίων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων.)
      Συνήθως το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας συνδέεται με το κόστος της ανακαίνισης το οποίο μετράται αντίστοιχα συγκρινόμενο με το κόστος της αξίας του ακινήτου.
     Παραδείγματα ανακαινίσεων με αντίστοιχα ενδεικτικά κόστη, όπως έχουν προκύψει από την πρακτική της αγοράς, καταγράφονται στη συνέχεια στο Πίνακα 12:
Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
      Συνθέτοντας διάφορες επιλογές μέτρων επέμβασης για τυπικές κανονικές κατοικίες νοικοκυριών και αντίστοιχα για κτίρια άλλων χρήσεων εκτιμάται το κόστος ανά μονάδα μέτρησης της εξοικονομούμενης ενέργειας **. Οι τιμές που καταγράφονται βιβλιογραφικά για την Ελλάδα κυμαίνονται από 0,7 έως και 2,2 Ευρώ/kWh με τη μέγιστη τιμή όταν τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι αντίστοιχες εργασίες έχουν πολύ υψηλή αξία (που η εφαρμογή τους απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις).
     Όπως προκύπτει από την ανάλυση της παρούσας μελέτης, τυπικές ανακαινίσεις σε κατοικίες εκτιμάται ότι κοστίζουν 1 Ευρώ/kWh, σε σχολεία 1,2 Ευρώ/kWh, ενώ σε γραφεία, καταστήματα, νοσοκομεία και ξενοδοχεία περίπου 1,5 Ευρώ/kWh.
    Αναλύοντας διάφορα σενάρια ανακαίνισης για τυπικά κτίρια προκύπτει ότι η υλοποίηση μεμονωμένων δράσεων χαμηλού κόστους (πχ η εγκατάσταση μόνο ηλιακού θερμοσίφωνα) εξοικονομούν αντίστοιχα μικρό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών. Είναι επομένως επιθυμητό οι ανακαινίσεις να είναι μεγαλύτερου βάθους, συνδυάζοντας μέτρα εξοικονόμησης που βελτιώνουν συνολικά το κτίριο, τόσο το κέλυφος όσο και τα λειτουργικά του συστήματα (θέρμανση, κλιματισμός, φωτισμός).
    Ήδη από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» του ΥΠΕΚΑ το ποσοστό εξοικονόμησης που προκύπτει κατά μέσο όρο είναι της τάξης του 40% με μέσο κόστος ανακαινίσεων περίπου 10.000 ευρώ. Ωστόσο, αν η ανακαίνιση περιορισθεί σε μέτρα που εξοικονομούν το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης, τότε η λειτουργία του κτιρίου παγιδεύεται (lock-in) σε σχετικά σημαντική κατανάλωση και μάλιστα αρκετά μακριά από το στόχο των κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης που στοχεύει η Ευρώπη να είναι 40-50 kWh/m2 ετησίως. Μόνο τα σενάρια που χαρακτηρίζονται ως ριζική ανακαίνιση είναι δυνατό να επιτύχουν τους στόχους της εξοικονόμησης ενέργειας όπως ορίζεται από την ΕΕ (BPIE 2011, [33]).
(** Περιπτώσεις για το δυναμικό εξοικονόμησης και την τυπολογία του ελληνικού κτιριακού αποθέματος έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο του έργου TABULA (2012) [15] που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Intelligent Energy Europe (IEE).)

Σενάρια ανακαίνισης κτιρίων

     Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους συντίθενται τελικά 5 σενάρια που συνδυάζουν τον τύπο της ανακαίνισης με το ρυθμό ανακαίνισης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
 • α) Το Βασικό Σενάριο (Σ1) περιλαμβάνει μία σταθερή κατανομή του ρυθμού ανακαίνισης, δηλαδή 25.000 κτίρια/έτος θα αναβαθμίζονται κυρίως σε ποσοστό 20% (ελαφριά ανακαίνιση) και λιγότερο σε ποσοστό 40% (μέτρια ανακαίνιση) και 60% (ριζική ανακαίνιση).
     Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σενάριο που περιγράφει την κατάσταση που θα ίσχυε χωρίς τη λήψη κάποιων επιπρόσθετων ευνοϊκών μέτρων. Είναι η σημερινή πρακτική της ελληνικής αγοράς όπως εκτιμάται από τις πρόσφατες άδειες ανακαινίσεων (ΕΛΣΤΑΤ) και από την ίδια την αγορά (προμηθευτές και συνεργία ανακαίνισης), καθώς και την τρέχουσα πρακτική που διαμόρφωσαν τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον, προγράμματα τραπεζών, κλπ).
Βασικό σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • β) Στο Μέτριο Σενάριο (Σ2) μεταβάλλεται αργά αυξανόμενα ο ρυθμός ανακαίνισης, συνδυάζοντας διάφορους τύπους ανακαίνισης. Το μέτριο σενάριο επιτυγχάνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση αφού σημαντικό μέρος του αποθέματος επιτυγχάνει εξοικονόμηση της τάξης του 60%. Παρ' όλα αυτά στο τέλος της περιόδου (2050) αρκετά σημαντικό μέρος του κτιριακού αποθέματος παραμένει να λειτουργεί ενεργειακά αποδοτικότερα, αλλά μακριά από το στόχο των 40-50 kWh/m2 ετησίως.
Μέτριο σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • γ) Το Ισχυρό Σενάριο (Σ3) στηρίζεται σε ρυθμό ανακαίνισης μέσης έντασης και περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο βάθος ανακαινίσεων. Με το σενάριο αυτό επιτυγχάνεται σχετικά γρήγορα (έτη 2018-2020) να δημιουργηθεί κτιριακό απόθεμα με καλή ενεργειακή συμπεριφορά, ενώ στο τέλος της περιόδου (έτος 2050) επιτυγχάνεται ανακαίνιση σε επίπεδο 60% (ριζική ανακαίνιση) σε μεγάλο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος έχοντας ξεκινήσει από το 2025.
Ισχυρό σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • δ) Το Φιλόδοξο Σενάριο (Σ4) περιγράφει επίσης ένα ρυθμό μέσης έντασης, με διαφορετικού τύπου ανακαινίσεις, οι οποίες στα τελευταία έτη περιλαμβάνουν και κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (nZEB). Από άποψη ενεργειακή είναι το σενάριο που επιτυγχάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά εξοικονόμησης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος, ενώ μέρος του αποθέματος λειτουργεί σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Φιλόδοξο σενάριο ανακαίνισης κατοικιών
 • ε) Το Σενάριο Στόχων (Σ5) περιγράφει επίσης ένα ρυθμό μέσης έντασης, με διαφορετικού τύπου ανακαινίσεις, που επιτυγχάνει μεγάλα ποσοστά εξοικονόμησης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος. Ειδικά με το συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται η περίπτωση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για ανακαίνιση κτιρίων μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και αποδίδει τελικά ρυθμό ανακαίνισης τύπου (S), όπου αρχικά (μέχρι το 2020) υπάρχει αύξηση του ρυθμού ανακαίνισης, στη συνέχεια ο ρυθμός διατηρείται σταθερός και στο τέλος αποκαθιστά μια σημαντική τιμή.
Σενάριο στόχων ανακαίνισης κατοικιών
     Στον παρακάτω Πίνακα 13 αποτυπώνονται τα βασικά σενάρια ανακαίνισης που εξετάζονται για χρήση κτιρίου κανονικής κατοικίας νοικοκυριού:
Σενάρια ανακαίνισης κατοικιών
     Με την παραπάνω ανάλυση τόσο οι ριζικές ανακαινίσεις όσο και οι ανακαινίσεις που οδηγούν σε κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (σΜΕΚ) Ενέργειας αντιμετωπίζονται σταδιακά και κλιμακώνονται με την πάροδο του χρόνου. Ειδικά η περίπτωση των σΜΕΚ αναφέρεται μόνο στο Φιλόδοξο Σενάριο και μετά το 2025, καθώς η υποχρέωση αφορά κυρίως μόνο σε νέα κτίρια που δεν συνυπολογίζονται στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα.
     Για τα κτίρια του τριτογενούς τομέα πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήθος τους είναι σημαντικά μικρότερο από τον αριθμό των κατοικιών και με διαφορετικό μίγμα καταναλώσεων και προφίλ λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό, στην παρούσα φάση της μελέτης δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ανάλυση όλων των παραπάνω σεναρίων, αλλά επιλέχθηκε να αναλυθούν για όλους τους τύπους κτιρίων του τριτογενούς τομέα μόνο το Βασικό Σενάριο (Σ1) και το Σενάριο Στόχων (Σ5) με το οποίο επιτυγχάνονται και οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.
     Στον παρακάτω Πίνακα 14 αποτυπώνονται τα βασικά σενάρια ανακαίνισης που εξετάζονται για τις χρήσεις γραφείων/καταστημάτων, σχολείων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων:
Σενάρια ανακαίνισης κτιρίων τριτογενούς τομέα
Πηγή:b2green.gr

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Καθολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με ορίζοντα το 2050

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ:Καθολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με ορίζοντα το 2050

  Περιμένοντας το νέο "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον",διαβάζουμε για....."οράματα" με στόχο το 2050,αλλά με μέτρα... "θεσμικού χαρακτήρα"..Αλλά ως γνωστόν  "δεί δή χρημάτων"..Είδομεν..
Ας δούμε όμως και τα....."οράματα",παρακάτω,από φιλική Ιστοσελίδα......Χρήσιμα και τα Στατιστικά,πόσες κατοικίες  υπάρχουν, ο χρόνος κατασκευής τους κτλ .

     Ενα νέο... όραμα, αυτό του «αειφορικού κτιριακού αποθέματος έως το 2050», έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ετσι, ενέκρινε προ ημερών τη σχετική εθνική στρατηγική, ένα σχέδιο αρχών για τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση όλων των –δημόσιων και ιδιωτικών– κτιρίων στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 34 χρόνια. Το σχέδιο περιλαμβάνει ελάχιστα μέτρα μέχρι το 2020, κυρίως θεσμικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, πιθανότατα λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών της χώρας.
    Η «Εκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος» εκπονήθηκε με τη συνεργασία στελεχών του ΥΠΕΝ και του Εργαστηρίου Ηπιων Μορφών Ενέργειας του ΤΕΙ Πειραιά. Στόχος είναι το 2050 όλα τα κτίρια «να έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και, ιδανικά, μηδενική ή/και την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας». Η εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος συνδυάζεται με το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και το 1ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, δημιουργώντας όλο εκείνο το πλέγμα των φιλόδοξων στόχων που η χώρα θα μεταθέτει συνεχώς τις επόμενες δεκαετίες.
      Εν πάση περιπτώσει, οι στόχοι του παρόντος σχεδίου για την επόμενη τετραετία είναι ενδιαφέροντες: Περιλαμβάνει κυρίως θεσμικού χαρακτήρα κινήσεις, ώστε να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές. Επίσης προβλέπει διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως όλες οι εθνικές στρατηγικές που έχουν προωθηθεί (εις μάτην) την τελευταία τριακονταετία.
    «Η ρευστή οικονομική κατάσταση και η μικρού μεγέθους αγορά στον τομέα της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων κρατάνε ακόμη υψηλά τα κόστη για ανακαίνιση, όταν ανάγονται σε μονάδες εξοικονόμησης ενέργειας. Το υψηλό κόστος λειτουργεί αποτρεπτικά σε επίπεδο μεμονωμένων μικροεπενδυτών που δεν εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας. Ειδικά στη χώρα μας πρέπει να συνεκτιμηθεί το μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας, που καθιστά τη λήψη αποφάσεων σε κτίρια πολλών ιδιοκτησιών εξαιρετικά δυσχερή», παρατηρεί ορθά η έκθεση.
     Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στη χώρα μας υπάρχουν:
- 6.371.901 κατοικίες, εκ των οποίων οι 4.122.088 κατοικούνται, οι 729.964 είναι κενές εξοχικές και οι 621.881 κενές δευτερεύουσες.
-Οσον αφορά στο είδος των κτιρίων, το 45% είναι διπλοκατοικίες, το 39% μονοκατοικίες και μόλις το 16% πολυκατοικίες.
-Οσον αφορά στο μέγεθος, το 25% των κατοικιών της χώρας καταλαμβάνει από 60 έως 79 τετραγωνικά, το 23% από 80 έως 99 τ.μ., το 14% από 100 έως 119 τ.μ. και το 11% από 50 έως 59 τ.μ.
-Τέλος, το 55% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980.
Πηγή:b2green.gr

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΟΙΚΟΔΟΜΗ-Ρευματοδότηση:Διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ-Ρευματοδότηση:Διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.
      Επειδή υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ημιτελών οικοδομών και έχουν αλλάξει πολλές φορές οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την ρευματοδότησή τους,ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής τους,συχνά δημιουργούνται ερωτηματικά.
     Δημοσιεύουμε παρακάτω σχετικό άρθρο από φιλική Ιστοσελίδα.
Για τα αυθαίρετα και την ρευματοδότησή τους δείτε άρθρο Ιστολογίου μας "Αυθαίρετα-Ρευματοδότηση".

     Οι φορολογικές διατάξεις περί ηλεκτροδότησης θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό τομέα.
α) Για οικοδομές για τις οποίες οι οικείες άδειες πολεοδομίας εκδόθηκαν μέχρι 31/12/94, καθώς και για οικοδομές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο άδειες πολεοδομίας, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους, πρέπει να αποδοθεί από τον υπόχρεο με έκτακτη δήλωση η τυχόν διαφορά Φ.Π.Α. λόγω μη κάλυψης ανέγερσης με αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, εντός δύο μηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης. Υποχρέωση κάλυψης με αντίστοιχα δικαιολογητικά υπάρχει για οικοδομικές εργασίες που έγιναν από 23/3/90 και μετά.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το κόστος ανέγερσης της οικοδομής δεν καλύπτεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και εφόσον για την ακάλυπτη διαφορά δεν έχει αποδοθεί το ποσό Φ.Π.Α. που αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε το ποσό αυτό καταλογίζεται με σχετική πράξη σε βάρος του υπόχρεου και επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις (οι οποίες υπολογίζονται από τη λήξη των δύο μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της ηλεκτροδότησης), καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.
    Ο τρόπος προσδιορισμού του κόστους ανέγερσης της οικοδομής που πρέπει να καλύπτεται από αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 2 ν.1882/90 και 53 ν.2065/92) και τις σχετικές εγκυκλίους.
    Για τις εργασίες που αποδεδειγμένα έγιναν πριν από 23/3/90 δεν αναζητούνται δικαιολογητικά δαπανών.
β) Για οικοδομές για τις οποίες οι άδειες πολεοδομίας εκδόθηκαν από 1/1/95 και μέχρι τις 31/12/2013 είχαν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994 καθώς και την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 1137140/2439/Α0012 ΠΟΛ.1277/05-12-1994.
     Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287) από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, έπαυσαν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.
    Με την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων καταργήθηκε από 1/1/2014 η διαδικασία προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικών και στη συνέχεια η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης (σχετική η αριθμ. Δ12Α 1015993 ΕΞ 2014 εγκύκλιος διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) ενώ χορηγούνται βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης ακινήτων σε οικοδομές / κατασκευές για τις οποίες προσκομίστηκαν στη Δ.Ο.Υ. οι τελικοί πίνακες οικοδομής μέχρι 31/12/2013 δεδομένου ότι είχαν εφαρμογή μέχρι τότε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994.
γ) Στις περιπτώσεις ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011, καθώς και ρύθμισης χώρων που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3843/2010, δεν έχουν εφαρμογή ούτε οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 ούτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυαν.
 
Πηγή:b2green.gr
=====================================================================
***ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ηδη πλέον έχει καταργηθεί  γι αόλες τις Οικοδομές(προ '94 κ μετ΄'95) η υποχρέωση προσκόμιση Παραστατικών δαπανών στην ΔΟΥ.Δεν απαιτείται βεβαίωση ΔΟΥ για Ρευματοδότηση
Βλ......Σχετικό Αρθρο ΚΛΙΚ ΕΔΩ
=====================================================================

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Τουλάχιστον 17.000 νέες θέσεις εργασίας από ένα νέο «Εξοικονομώ»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ:Τουλάχιστον 17.000 νέες θέσεις εργασίας από ένα νέο «Εξοικονομώ»
Περιμένοντας το νέο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ'Οίκον",παραθέτουμε συμπεράσματα μελέτης για τα οφέλη ενός νέου Προγράμματος

      Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Greek Energy Forum για την απασχόληση στον τομέα της Ενέργειας και την μείωση του φαινομένου του “brain drain” αποδεικνύει γιατί επείγει και πόσο χρήσιμη είναι η επένδυση στον τομέα της ενέργειας αλλά και ειδικά στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας.
    Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες και ερευνητές Ε. Γεωργιάδη, Α. Δαγούμα, Κ.Ζακούλα, Α.Λαγάκου, Δ.Σαραντόπουλου, Α.Σδούκου που έχουν μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της ενέργειας και ιδιαίτερα των οικονομικών της ενέργειας.
    Σύμφωνα με τη μελέτη μία γρήγορη και στοχευμένη εκκίνηση ενός νέου προγράμματος σαν το «εξοικονομώ κατ’ οίκον» το οποίο θα τρέξει από φέτος μέχρι το 2030 και θα αφορά το 50% των κατοικιών της χώρας σε αυτό το βάθος χρόνου, ώστε να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι για την χώρα, θα οδηγήσει στη δημιουργία 17.000 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή περίπου 50.000 θέσεις μερικής απασχόλησης! Και αν αυτές οι δράσεις συνδυαστούν και συνδεθούν με την έρευνα, η μόνιμη απασχόληση μπορεί και να διπλασιαστεί!
   Θυμίζουμε ότι στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι ακόλουθοι στόχοι για το 2030:
· Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%
· Δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε. για αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον στο 27% της κατανάλωσης
· Ενδεικτικός στόχος για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27%
    Ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ενδεικτικός, και όχι δεσμευτικός όπως στη μείωση εκπομπών και στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
    Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέψει σε καμία περίπτωση την Ελλάδα από το να θέσει ως πρώτιστο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας θεωρούνται «no regret options», υπό την έννοια ότι δημιουργούν οφέλη για την μακρο-οικονομία, καθώς απομειώνουν το συνολικό ενεργειακό κόστος και οδηγούν σε μείωση των ενεργειακών τιμών. Παράλληλα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, καθώς αποτελούν έργα που έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και δημιουργούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.
   Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», όπου με βάση στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε 30.000 επεμβάσεις, επιτεύχθηκε μέση ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργεια 42%. Δεδομένου ότι το μέσο κόστος των παρεμβάσεων είναι περί τις 10.000 ευρώ, τα μέσα ετήσια έξοδα ενός νοικοκυριού για τις ενεργειακές ανάγκες είναι περί τις 2000 ευρώ, προκύπτει μια εξοικονόμηση της τάξης των 800 ευρώ ετησίως και απόσβεση των επενδύσεων λίγο πάνω από τα 6 χρόνια για επιδότηση της τάξης του 50%.
   Δεδομένου ότι 30.000 επεμβάσεις αντιστοιχούν σε σχεδόν το 1% των κατοικιών, η περαιτέρω συνέχιση του προγράμματος και παράλληλη υλοποίηση στην αγορά σύγχρονων μηχανισμών χρηματοδότησης από εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και μείωσης των ενεργειακών τιμών.
   Ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η δημιουργία-συντήρηση εγχώριων θέσεων εργασίας, καθώς δημιουργείται άμεσα κύκλος εργασιών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες – ειδικότερα μικρομεσαίου μεγέθους – που κυρίως ανήκουν σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας με καλή θέση και προοπτικές: εξειδικευμένες κατασκευές, αλουμίνιο, δομικά υλικά, εργασίες μηχανικού κλπ. Για ένα συνολικά μοχλευμένο ποσό για την οικονομία 300 εκ ευρώ, που αφορά 30.000 έργα, εκτιμάται ότι η εγχώρια προστιθέμενη αξία αφορά ποσοστό 60% (το υπόλοιπο αφορά εισαγόμενο εξοπλισμό και υλικά κλπ).
   Εκτιμάται ότι το 70% από την καθαρή προστιθέμενη αξία (δηλαδή περί το 42% του συνολικού προγράμματος) αφορά κάλυψη μισθών, δηλαδή περί τα 126 εκ. ευρώ που ισοδυναμούν σε πάνω από 5.000 άνθρωπο-έτη απασχόλησης (25.000€/έτος). Θεωρώντας ότι οι 30.000 παρεμβάσεις γίνανε σε 3 κατασκευαστικά έτη, σημαίνει ότι σε ετήσια βάση συντηρήθηκαν περί τις 1.700 θέσεις πλήρους απασχόλησης, το οποίο αφορά μηχανικούς, τεχνίτες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ενεργειακοί επιθεωρητές και λοιπές ειδικότητες. Κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι κάθε παρέμβαση δημιουργεί σχεδόν 0,2 μόνιμες θέσεις εργασίας.
   Συνεπώς, σύμφωνα με τους μελετητές του Greek Energy Forum, η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί τον πρώτιστο τομέα για την εγχώρια ενεργειακή πολιτική, καθώς όχι μόνο προσφέρει οφέλη στη μακρο-οικονομία, μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση και τις ενεργειακές τιμές, αλλά στηρίζει δραστήριους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να αποτελέσουν βασικό πυλώνα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, τεκμηριώνεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει σημαντικά στην εγχώρια οικονομία, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας.
   Όπως αναδεικνύει η μελέτη, μέχρι το 2030, θεωρώντας ότι θα γίνουν επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο 50% των σπιτιών, με μέση τάξη επεμβάσεων στις 10.000€, αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν περί τοις 17.000 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για όλη την χρονική περίοδο 2016-2030. Αυτό προκύπτει θεωρώντας ότι θα γίνουν επεμβάσεις σε 1.5 εκατ. σπίτια, δηλαδή 100.000 ανά έτος περίπου.  Αν λάβουμε υπόψη  ότι οι θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης, καθώς και τις έμμεσες θέσεις εργασίας, τότε οι εκτιμήσεις οδηγούν σε περί τους 50.000 εργαζόμενους που θα απασχολούνται για όλη την χρονική περίοδο 2016-2030.
     Αν η εξοικονόμηση ενέργειας επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή τη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα, τότε η δυνητική δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί, αν αυτό συνδυαστεί με τη σύνδεση με την έρευνα. Αυτό συμβαίνει διότι η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, μέσα από τη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες τις αγοράς, δημιουργεί εξωστρέφεια και πολλαπλασιάζει γεωμετρικά το πελατολόγιο καθώς απευθύνεται στην παγκόσμια κοινότητα.
    Η ανάπτυξη έξυπνων λογισμικών για τη διαχείριση της ζήτησης και γενικότερα τη μετάβαση στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων, η κατασκευή αποδοτικών νάνο-υλικών για εξοικονόμηση της ενέργειας, η ανάπτυξη βιομηχανίας παραγωγής συσσωρευτών για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών για αποθήκευση ενέργειας είναι μερικοί από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, όπου η εφαρμοσμένη έρευνα σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα μπορούν να έχουν καταλυτικά αποτελέσματα.
 
 

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΤΣΜΕΔΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:Ασφαλιστικά και άλλα τινά

ΤΣΜΕΔΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:Ασφαλιστικά και άλλα τινά/Σχόλιο
    Καιρός για κατάργηση του κατάλοιπου της Κράτησης ΤΣΜΕΔΕ επί Νομίμου Αμοιβής, αλλά μόνον επί της Συμφωνηθείσας ή Πλήρης Κατάργησή της,λόγω νέου επαχθέστατου. ασφαλιστικού
 
      Πέραν της νέας καταστροφικής  "ρηξικέλευθης ...μεταρρύθμισης (??)" που επίκειται, με την επιδρομή κατά των Ασφαλιστικών Ταμείων, που συμπληρώνει την προηγούμενη βάναυση υφαρπαγή των αποθεματικών τους (που ούτε ευθύνες καταλογίστηκαν ούτε μέριμνα αναπλήρωσής τους ελήφθη), υπάρχουν και κάποια απομεινάρια της "κουτοπόνηρης" τακτικής προηγουμένων ρυθμίσεων, σε ότι αφορά τις κρατήσεις Αμοιβών Μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
     Ενώ προ πολλού έχουν καταργηθεί οι Ελάχιστες ή Νόμιμες Αμοιβές και ισχύει πλέον φορολογικά η "Συμφωνηθείσα Αμοιβή",με αγαστή συνέργεια προηγουμένων Διοικήσεων ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ είχε προωθηθεί η λύση: οι κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ να είναι επί της Νομίμου Αμοιβής και όχι επί της Συμφωνηθείσας, που είναι κατά πολύ χαμηλώτερη, σαν ποσοστό της Νομίμου αμοιβής.
(Βλ.Στην παρ. 4, του άρθρου 7, του Ν. 3919/11, αναφέρεται ότι:«4. Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής.»
    Δηλαδή κρατήσεις επί ανυπάρκτων Αμοιβών..
    Στην πορεία βέβαια καταργήθηκε η κράτηση υπέρ ΤΕΕ (κακώς κατά την γνώμη μας,αν το ΤΕΕ φρόντιζε να είναι επί της συμφωνηθείσας τουλάχιστον) παραμένει όμως κατάλοιπο η κράτηση ΤΣΜΕΔΕ.
==================================================================
(βλ. από Michanikos.gr ...Ν-4093/12 (ΦΕΚ-222/Α/12-11-12)
[ ΙΣΧΥΕΙ από 12-11-12] Ν-4093/2012 (ΦΕΚ-222/Α/12)
(ΦΕΚ-222/Α/12-11-2012) (ΦΕΚ-222/Α/2012)
'Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν-4046/12 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016
ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
H αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες στο ΠΔ-100/10 (ΦΕΚ-177/Α/10) ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται.
Οι εισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.    
==================================================================       
     Με τον Ν.4093/1212,ως άνω,  έγινε τροποποίηση για την Κράτηση ΤΣΜΕΔΕ αλλά έγινε αναφορά μόνο για "Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρήσεων,Ενεργειακών Πιστοποιητικών κλπ",όπου καθιερώθηκε η κράτηση επί της Συμφωνηθείσας Αμοιβής.Μάλλον οι "ψηφίσαντες δεν το διάβασαν"(αφού έτσι συνηθίζονταν...) αφού ήταν ως "μνημονιακή υποχρέωση" που θεώρησε μεγάλη τομή την  "παρέμβαση στις Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών".Αλλοιώς δεν υπάρχει λογική εξήγηση διαφοροποίησης κρατήσεων αμοιβών μόνο των ενεργειακών επιθεωρήσεων..
    Καιρός πλέον να γενικευθεί η κράτηση επί συμφωνηθείσας Αμοιβής,πάσης φύσεως και για το ΤΣΜΕΔΕ ή μάλλον,αν ισχύσει η λαίλαπα του Νέου Ασφαλιστικού με το 20% επί των Αποδοχών,να υπάρξει πλήρης Κατάργηση της  ιδιαίτερης Κράτησης επί  των πάσης φύσεων Αμοιβών Μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
   Θα ασχοληθεί κανείς από τις σοφές ηγεσίες του Κλάδου?...Είδομεν....