ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
    «Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον»
« Η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότητα είναι αγαθά ανεκτίμητα, που πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους που προκύπτουν από αμέλεια ή οικονομία. »
===================================================================
***Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας
=========================================================
ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
**για τα παραπάνω Δείτε ΚΛΙΚ ΕΔΩ

**Νέο 13/11/2017 :Η Ανάθεση Καθηκόντων ΤΑ καταχωρείται πλέον Ηλεκτρονικά στη Βάση ΟΠΣ ΣΕΠΕ βλ.ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 ========================================================================
Α)ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
     Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνουμε ενημερωτικά Αρθρα,κείμενα,Πρότυπα για Θέματα "Μέτρων Ασφάλειας & Υγιεινής"

-*Δείτε:ΥΓΙΕΙΝΗ&ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Νομοθεσία & Καθοδηγητικά Κείμενα   Αρθρο Ιστολογίου ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 -**Τεχνικός Ασφάλειας (ΤΑ) /Εθνική Νομοθεσία:ΚΛΙΚ ΕΔΩ

-**Χρήσιμες Ερωταπαντήσεις για ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
 
Β)ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ για "Ασφάλεια& Υγιεινή Εργασίας".
Γ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Για ότι αφορά την Επιχείρησή σας για  Ζητήματα "Τεχνικού Ασφαλείας"-Επικοινωνείστε με το Γραφείο μας

"ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Πολ Μηχ-Τεχνοδιάσταση"

=======================================================================
Δ)Συνοπτικά Υποχρεώσεις από το Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985)

Άρθρο 4  Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας της επιχείρησης
1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από πενήντα (50) εργαζοµένους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Mε το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96 η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας επεκτάθηκε και σε επιχειρήσεις µε λιγότερους από 50 εργαζοµένους.

ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 17/1996
"Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK"
Άρθρο 4 Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης
1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας σύµφωνα µε το κεφ. A του ν. 1568/85, το παρόν διάταγµα και τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ. 294/88. Eλάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1568/85 .Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (138/A).
2. Mε την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσµευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύµφωνα µε το κεφ. A του ν. 1568/85,
Άρθρο 5Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης [EΞYΠΠ]
1. Oι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το ν. 1568/85 και το παρόν διάταγµα µπορούν να παρέχονται σε µια επιχείρηση και από ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που στο εξής θα ονοµάζονται .Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης. (EΞYΠΠ). Oι EΞYΠΠ ασκούν τις αρµοδιότητες και έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8 Eιδικές υποχρεώσεις εργοδοτών
1. O εργοδότης οφείλει:
α) Nα έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
β) Nα καθορίζει τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
========================================================================

=Ε)ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-Αρθρα από το Ιστολόγιό μας για ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ.....ΚΛΙΚ ΕΔΩ


==============================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου