Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ:Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες. Ευθύνη εργοδότη.Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ:Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες.          Ευθύνη εργοδότη.
Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας


Άρειος Πάγος, Απόφαση 181/2016

     Με την παραπάνω απόφαση του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου γνωστοποιείται ότι  από τις διατάξεις του αρθ. 8 παρ.5 α.ν. 1846/1951 προκύπτει ότι, προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών, ως εργοδότης, από την άποψη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, θεωρείται τόσο ο κύριος του έργου (πλασματικός εργοδότης) όσο και εκείνος που έχει αναλάβει τις οικοδομικές εργασίες (μηχανικός, εργολάβος, υπεργολάβος) και έχει συνάψει την εργασιακή σύμβαση με τους εργαζομένους στο οικοδομικό έργο. 
     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του ν. 1396/1983, που αφορούν αποκλειστικά στη λήψη και τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων κατά την εκτέλεση οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, πλην των δημοσίων, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος και
υποχρεούται:
 
  • α) Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο,
  • β) Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω νόμου και
  • γ) Να εφαρμόζει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τη μελέτη μέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου.
**Διαβάστε περισσότερα εδώ.
 
***Ολη η Απάφαση με το Ιστορικό ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
======================================================
****Περισσότερα για ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΤΕΧΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  και άλλα Χρήσιμα στις Κατασκευές ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   δείτε στο Ιστολόγιό μας με   ΚΛΙΚ ΕΔΩ
========================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου