Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:Τι Ισχύει σήμερα για μικρά και μεγάλα ΦΒ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:Τι Ισχύει σήμερα για μικρά και μεγάλα ΦΒ

           Για όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τώρα μία επένδυση στα φωτοβολταϊκά ισχύουν τα εξής:

-A. Αυτοπαραγωγήμε ενεργειακό συμψηφισμό(net-metering)

-B. Πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο

     Δημοσιεύουμε παρακάτω συνοπτική ενημέρωση,αλλά περισσότερα μπορείτε να δείτε στον Πλήρη "Πρακτικό Οδηγό  για Επενδύσεις  στα Φωτοβολταϊκά " που  συνέταξε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών,που καλύπτει είτε Φωτοβολταϊκά σε Κτίρια (Αυτοπαραγωγή-Net Metering) είτε Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 

   Μετά από μια τριετία ύφεσης και απουσίας επαρκών κινήτρων για την ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών, η Ελλάδα διαθέτει πλέον, από τον Αύγουστο του 2016, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη των ΑΠΕ, το οποίο επιτρέπει τη σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών στη χώρα μας.
     Το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4414/2016, ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις "Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)" (2014/C 200/01) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
    Οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2016 σε όλα τα νέα καθεστώτα και μέτρα ενισχύσεων:
  • οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά.
  • οι δικαιούχοι συμμετέχουν σε μηχανισμούς της αγοράς, δηλαδή υπόκεινται σε τυποποιημένες αρμοδιότητες εξισορρόπησης, εκτός εάν δεν υφίστανται ανταγωνιστικές ενδοημερήσιες αγορές.
      Με βάση το νέο καθεστώς ενίσχυσης, στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών ισχύουν πλέον τα εξής:
  • Για έργα ισχύος μέχρι 500 κιλοβάτ (kWp), μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs).
  • Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp οι ενισχύσεις χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.
       Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ προβλέπει κάτι τέτοιο να γίνει μετά την υλοποίηση του πρώτου πιλοτικού διαγωνισμού για τα φωτοβολταϊκά ο οποίος θα υλοποιηθεί στα τέλη του 2016.
        Με άλλα λόγια, ο σχεδιασμός προβλέπει να υπάρξουν στις αρχές του 2017 νέες εγγυημένες σταθερές τιμές για έργα μικρής ισχύος...

*** Διαβάστε παρακάτω τον πλήρη οδηγό για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, όπως τον συνέταξε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
 
Πηγή:b2green.gr
========================================================
**Δείτε  άλλα σχετικά στο Ιστολόγιό μας για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
========================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου